Prokura. Definicja pojęcia oraz zasady

Prokura. Definicja pojęcia oraz zasady

Definicja i pojęcie prokury

Prokura jest to pełnomocnictwo udzielone przez przedsiębiorcę (który podlega obowiązkowi wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego), które obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa.

Kodeks cywilny stanowi, że nie można ograniczyć prokury ze skutkiem wobec osób trzecich, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

Przepisy o prokurze

Kodeks cywilny reguluje zasady prokury. Warto zaznaczyć, że prokura powinna być pod rygorem nieważności udzielona na piśmie.

Prokurent. Co to znaczy?

Prokurentem może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych.

Należy zaznaczyć, że do zbycia przedsiębiorstwa, do dokonania czynności prawnej, na podstawie której następuje oddanie go do czasowego korzystania oraz do zbywania i obciążania nieruchomości jest wymagane pełnomocnictwo do poszczególnej czynności.

Prokura oddzielna. Rodzaje prokury

Prokura może być udzielona kilku osobom łącznie (prokurent łączny) lub oddzielnie, kiedy prokurent działa samodzielnie (prokura jednoosobowa).

Prokurę można ograniczyć do zakresu spraw wpisanych do rejestru oddziału przedsiębiorstwa (prokura oddziałowa).

Zakres prokury

Prokura może obejmować umocowanie (także albo wyłącznie) do dokonywania czynności wspólnie z członkiem organu zarządzającego lub wspólnikiem uprawnionym do reprezentowania handlowej spółki osobowej.

Należy zaznaczyć, że oświadczenia lub doręczenia pism, kierowane do przedsiębiorcy, mogą być dokonywane wobec jednej z osób, którym udzielono prokury.

Przeniesienie prokury

Prokura nie może być przeniesiona. Prokurent może ustanowić pełnomocnika do poszczególnej czynności lub pewnego rodzaju czynności.

Odwołanie prokury

Prokura może być w każdym czasie odwołana. Wygasa ona wskutek wykreślenia przedsiębiorcy z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, a także w razie ogłoszenia upadłości, otwarcia likwidacji oraz przekształcenia przedsiębiorcy.

Należy dodać, że prokura wygasa ze śmiercią prokurenta.

Warto zaznaczyć, że prokura wygasa wskutek ustanowienia kuratora, a w okresie kurateli prokura nie może być ustanowiona.

Utrata przez przedsiębiorcę zdolności do czynności prawnych nie powoduje wygaśnięcia prokury.

Udzielenie i wygaśnięcie prokury przedsiębiorca powinien zgłosić do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Zgłoszenie o udzieleniu prokury powinno określać jej rodzaj, a w przypadku prokury łącznej oraz prokury, która może obejmować umocowanie (także albo wyłącznie) do dokonywania czynności wspólnie z członkiem organu zarządzającego lub wspólnikiem uprawnionym do reprezentowania handlowej spółki osobowej, także sposób jej wykonywania.

Polecane

Najnowsze