Jakie są różnice pomiędzy odwołaniem a wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy?

Sławomira Wołek

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy różni się od odwołania, tym co w doktrynie prawa administracyjnego jest nazywane względną dewolutywnością. Termin ten, odnoszący się do odwołania, oznacza, że rozpatruje je inny organ (co do zasady organ wyższego stopnia – art. 127 § 2 k.p.a.), niż ten, który wydał decyzję w I instancji. W przypadku wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy organem właściwym do jego rozpatrzenia, jest ten, który wydał zaskarżoną decyzję. W pozostałym zakresie omawiane instytucje są do siebie podobne, o czym świadczy art. 127 § 3 in fine k.p.a., który nakazuje do instytucji wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy stosować odpowiednio przepisy o odwołaniu (oczywiście z wyjątkiem, tych, które konstruują zasadę względnej dewolutywaności – art. 129 § 1, art. 132, 133, art. 136 in fine, art. 138 § 2 i 3 k.p.a.)

M. R.