Jak dokonać wpisu do rejestru przedstawicielstw?

Jak dokonać wpisu do rejestru przedstawicielstw?
Remigiusz Piechocki

Wpis do rejestru przedstawicielstw dokonywany jest na wniosek zainteresowanego. Wniosek powinien być sporządzony w języku polskim i zawierać m.in. nazwę i formę prawną przedsiębiorcy zagranicznego, przedmiot działalności, imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego. Do wniosku należy dołączyć również różnego rodzaju dokumenty, jak np. odpis urzędowy dokumentu, który potwierdza rejestrację przedsiębiorcy zagranicznego, na którego podstawie przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą. Więcej informacji znaleźć można w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej.

Aleksandra Kuleczko