Etyka adwokacka jako ochrona klienta

Etyka adwokacka jako ochrona klienta

Zbiór przepisów

Naczelna Rada Adwokacka 10 października 1998 r. postanowiła uchwalić Zbiór Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu zwany dalej kodeksem etyki adwokackiej (uchwała nr 2/XVIII/98). Tenże specyficzny akt wewnętrzny uchwalony przez naczelny organ adwokatury, miał za zadanie między innymi chronić klientów przed niefrasobliwością i nonszalancją niektórych adwokatów.

Cały kodeks składa się z siedmiu rozdziałów, które w sposób szczegółowy określają kanony postępowania w stosunku do instytucji państwowych, wzajemne relacje zawodowe, stosunek do władz adwokatury oraz w rozdziale V stosunek do klientów.

Co chroni klienta?

Rozdział V uchwały NRA z 10 października 1998 r., określa katalog zasad, które winne być przestrzegane przez adwokatów w relacjach z klientami. Ogólne założenie tych przepisów to dbanie o szeroko rozumiane dobro swego mocodawcy.

Adwokat ma obowiązek ponadto:

 • -dążyć do oszczędnego rozstrzygnięcia sprawy

 • -na bieżąco informować klienta i czuwać nad biegiem sprawy

 • -w sprawach finansowych wykazywać się szczególną skrupulatnością

 • -informować klienta o wysokości honorarium

 • -wydać na żądanie wszystkie dokumenty, które posiada w związku z prowadzoną sprawą

 • -wypowiedzieć pełnomocnictwo w przypadku gdy klient nie zgadza się ze stanowiskiem, że środek odwoławczy jest bezzasadny

 • -wypowiedzieć pełnomocnictwo gdy uzna, że jego klient zatracił do niego zaufanie

Natomiast zabrania się adwokatom:

 • -prowadzenia sprawy przeciwko osobie, z którą ma zatarg

 • -dopuszczenia do sytuacji, która uzależniała by go od swego klienta

 • -reprezentowania klientów których interesy są sprzeczne

 • -podejmowania spraw zleconych przez osobę nieupoważnioną

Relacje adwokata ze swoim klientem winny być budowane na wzajemnym zaufaniu i poszanowaniu godności. Najważniejszym chyba założeniem kodeksu etyki adwokackiej jest to by adwokat w sposób odważny i honorowy bronił interesów swego klienta. Ważne jest również to, że motywacją do działania w prowadzeniu sprawy nie powinno być wyłącznie honorarium swego mandata. Za złamanie przepisów kodeksu etyki adwokackiej, adwokata odpowiada dyscyplinarnie przed sądem dyscyplinarnym.

 Sposób działania poza kodeksem etyki zawodowej adwokatów określają także przepisy poszczególnych kodeksów np. kodeks postępowania karnego czy też cywilnego.

Polecane

Najnowsze