Jak ukształtowane jest prawo właściwe za szkody w środowisku naturalnym?

Paula Słowik

Zgodnie z treścią art. 7 rozporządzenia Rzym II prawem właściwym dla zobowiązania pozaumownego wynikającego ze szkody w środowisku naturalnym na osobie lub mieniu jest prawo miejsca powstania szkody. Dodatkowo, istnieje możliwość dla osoby dochodzącej odszkodowania poddania roszczenia prawu państwa, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące szkodę.

Paula Słowik