Jakie rozporządzenia unijne regulują dokładniej omawiane powyżej kwestie?

Kalina Idzik

Prawo pierwotne Unii Europejskiej zawiera upoważnienie dla Rady do wydawania rozporządzeń lub dyrektyw, mających na celu umożliwienie zastosowania art. 101 i 102 TfUE. Najważniejszymi aktami wydanymi na podstawie tego upoważnienia są rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2003 z dnia 16 grudnia 2002 roku w sprawie wprowadzenia w życie reguł konkurencji ustanowionych w art. 81 i 82 TWE i rozporządzenie wykonawcze do niego, czyli rozporządzenie Komisji (WE) nr 773/2004 z dnia 7 kwietnia 2004 roku w sprawie prowadzenia przez Komisję postępowania na podstawie art. 81 i 82 TWE.

Piotr Gamian