Spółka partnerska

Spółka partnerska

Reżim prawny spółki partnerskiej

Spółka partnerska jest osobową spółką handlową, której partnerami mogą być wyłącznie osoby fizyczne wykonujące, bądź uprawnione do wykonywania tzw. wolnych zawodów. Ma ona na celu jego wykonywanie w ramach prowadzenia wspólnego przedsiębiorstwa. Regulacje dotyczące spółki partnerskiej możemy znaleźć w kodeksie spółek handlowych w art. 86-101. Normują one tylko te instytucje, które są charakterystyczne dla spółki partnerskiej. Natomiast w kwestiach podstawowych art. 89 k.s.h. odsyła nas do stosowania przepisów dotyczących spółki jawnej. Unormowanie spółki partnerskiej w przepisach k.s.h. dotyczy w szczególności jej utworzenia, ponoszenia odpowiedzialności przez wspólników, jej zarząd oraz rozwiązanie.

Kto może utworzyć spółkę partnerską?

Jak podkreśliłem wcześniej spółkę partnerską mogę utworzyć jedynie te osoby, które są uprawnione do wykonywania wolnych zawodów, które ustawodawca numerus clausus wymienił w art. 88 k.s.h., są to: adwokat, aptekarz, architekt, inżynier budownictwa, biegły rewident, broker ubezpieczeniowy, doradca podatkowy, makler, doradca inwestycyjny, księgowy, lekarz, lekarz dentysta, lekarz weterynarii, notariusz, pielęgniarka, położna, radca prawny, rzecznik patentowy, rzeczoznawca majątkowy i tłumacz przysięgły. Powyższej wyliczenie stanowi wyczerpujący krąg podmiotów, mogących stać się wspólnikami spółki partnerskiej. Wymogi, jakie określona osoba musi spełnić chcąc być przyjęta w poczet „wolnych zawodów” regulują odrębne przepisy jak np. prawo o notariacie, czy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

Cel spółki partnerskiej

Celem spółki partnerskiej musi być wykonywanie wolnego zawodu, nie dopuszczalne będzie zatem jej założenie w innym celu, a w szczególności dla prowadzenia innej działalności zarobkowej. Jest zatem dopuszczalne utworzenie spółki partnerskiej aktywnej w zakresie kilku wolnych zawodów, niekiedy przepisy szczególne pozwalają wyłącznie na łączenie wykonywania określonych wolnych zawodów np. niedopuszczalne jest połączenie działalności notariusza w ramach spółki z innymi zawodami prawniczymi.

Powstanie spółki partnerskiej

W tym zakresie niezbędne jest dokonanie trzech czynności, a mianowicie:

1. zawarcie umowy spółki przez partnerów,

2. zgłoszenie spółki do Krajowego Rejestru Sądowego,

3. dokonanie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego,

Umowa spółki zawierana jest w formie aktu notarialnego. Niezbędne składni jej treści wskazuje art. 91 k.s.h. (wskazanie wolnego zawodu oraz przedmiotu działalności spółki). Ponadto to umowa spółki powinna zawierać oznaczenie wysokości wkładów wnoszonych przez partnerów, firmę i siedzibę, wspólników ponoszących odpowiedzialność niegraniczoną oraz tych którzy mają prawo do reprezentowania spółki.

Poza tymi elementami obligatoryjnymi wspólnicy mogą zdecydować się na umieszczeniu w treści umowy spółki innych postanowień jak np. sposób podziału zysku.

Odpowiedzialności za zobowiązania spółki

Ustawodawca odmiennie reguluje odpowiedzialność za zobowiązania spółki partnerskiej w porównaniu do pozostałych spółek osobowych. W spółce partnerskiej występuje ograniczenie odpowiedzialności partnera do następstw jego własnych działań, które ma na celu wyłączenie ryzyka ponoszenia odpowiedzialności w przypadkach niewłaściwego wykonywania czynności zawodowych przez innych partnerów. Tak więc np. w spółce radcowskiej partner (radca prawny) nie odpowiada za następstwa wadliwej porady prawnej udzielonej przez innego partnera. Należy pamiętać, że reguła ta ma charakter dyspozytywny. Partnerzy w umowie spółki mogą zastrzec, że wszyscy odpowiadać będą w pełnym zakresie – tak jak wspólnicy spółki jawnej.

Spółka jako odrębny podmiot odpowiada nieograniczenie za wszelkie zobowiązania związane z jej działalnością.

Rozwiązanie spółki i jej likwidacja

Rozwiązanie spółki partnerskiej powodują następujące zdarzenia:

1. przyczyny przewidziane w umowie spółki,

2. jednomyślna uchwała wszystkich partnerów,

3. ogłoszenie upadłości,

4. prawomocne orzeczenie sądu o rozwiązaniu,

Ponadto spółka może ulec rozwiązaniu przez: śmierć partnera, ogłoszenie jego upadłości czy poprzez wypowiedzenie umowy spółki przez partnera. Wystąpienie wyżej wymienionych zdarzeń nie spowoduje utraty bytu prawnego spółki. Nastąpi to dopiero w momencie jej likwidacji z chwilą wykreślenia zlikwidowanej spółki z rejestru.

Polecane

Najnowsze