Rejestracja spółki

Rejestracja spółki

Czynności wstępne

Rejestracja spółek kapitałowych i osobowych przebiega podobnie. Jako pierwszego będziemy musieli odwiedzić notariusza gdzie w przypadku spółek osobowych wspólnicy składają wzory podpisów, natomiast wspólnicy spółek kapitałowych zawierają umowę w formie aktu notarialnego.

Krajowy Rejestr Sądowy

Następnie będziemy musieli złożyć odpowiedni wniosek o wpis na urzędowym formularzu odpowiednim dla każdej spółki do KRS-u. Przykładowo zgłoszenie rejestracji spółki jawnej dokonujemy na drukach KRS-W1, który jest bardziej sformalizowany niż w ewidencji działalności gospodarczej. Wniosek o wpis do KRS sąd rejestrowy rozpoznaje nie później niż w terminie 14 dni od daty jego złożenia. Wniosek o wpis do KRS wiąże się z opłatami:

• 1.000 zł rejestracja, 400 zł zmiany

• 500 zł pierwsze ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, 250 zł za następne

Krajowy Rejestr Sądowy składa się z trzech działów, dane dotyczące spółek handlowych wpisywane są do rejestru przedsiębiorców. Prowadzony jest on przez sądy rejestrowe – sądy gospodarcze, pewne czynności wymienione w art. 2 u.k.r.s. pełnią Gminy. Wniosek o wpis niesie za sobą obowiązek uiszczenia wpisu za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o utworzeniu spółki.

Z punktu widzenia prawa i pewności obrotu gospodarczego z wpisem do KRS wiążą się dwa ważne domniemania: prawdziwości wpisu i nieistnienia danych niewpisanych do KRS.

REGON, NIP

Wraz z wnioskiem o wpis wnioskodawca składa wniosek o wpis albo zmianę wpisu do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON); zgłoszenie płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych; zgłoszenie identyfikacyjne albo aktualizacyjne NIP-2 wraz ze wskazaniem właściwego naczelnika urzędu skarbowego pod rygorem zwrotu wniosku (opłata 170,00 zł płatna na konto urzędu). KRS przesyła z urzędu wnioski i zgłoszenia niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia dokonania wpisu, odpowiednio do urzędu statystycznego województwa, na terenie którego przedsiębiorca ma siedzibę, oraz wskazanego przez przedsiębiorcę naczelnika urzędu skarbowego wraz z odpisem postanowienia o wpisie i zaświadczeniem o dokonaniu wpisu.

Środki przymuszające

Nie zawsze tak jest jakoby informacje zawarte w rejestrze były zgodne ze stanem rzeczywistym danego przedsiębiorcy. Przewidziana w tym zakresie odpowiedzialność cywilna za szkodę wyrządzoną zamieszczeniem nieprawdziwych danych w KRS, bądź też zaniechaniem ich wpisu nie zawsze bywa wystarczająca. Dlatego też sądy rejestrowe badają z urzędu, czy podmiot zobowiązany złożyć wniosek o wpis wywiązał się z tego obowiązku. W razie zaniechanie tego obowiązku może wobec podmiotu zastosować następujące środki przymuszające:

a) grzywna – w razie stwierdzenia przez sąd rejestrowy, że dokumenty lub wniosek nie zostały złożone w terminie, sąd wyznacza dodatkowy 7 dniowy termin do dokonania tej czynności pod rygorem wymierzenia grzywny, której jednorazowa wysokość nie może przekroczyć 1.000 zł,

b) rozwiązanie spółki osobowej – jeżeli mimo zastosowania grzywny osobowa spółka handlowa nie wykonuje swoich obowiązków sąd rejestrowy może ją rozwiązać oraz ustanowić likwidatora

c) kurator – w razie bezskuteczności stosowania grzywien w celu przymuszenia osoby prawnej do złożenia odpowiednich dokumentów sąd rejestrowy może ustanowić dla niej kuratora. Ustanowienie kuratora powoduje, że organy osoby prawnej dla której został on ustanowiony tracą swoje uprawnienia.

Polecane

Najnowsze