Obowiązki pracodawcy związane z bezpieczeństwem pracy

Obowiązki pracodawcy związane z bezpieczeństwem pracy

Podstawowe obowiązki

Pracodawca odpowiada za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. Zadaniem pracodawcy jest ochrona zdrowia i życia pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. Aby zrealizować ten obowiązek pracodawca jest zobowiązany organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Pracodawca musi poinformować pracowników o zagrożeniach dla zdrowia i życia występujących w zakładzie pracy, na poszczególnych stanowiskach pracy i przy wykonywanych pracach, w tym o zasadach postępowania w przypadku awarii i innych sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu pracowników, działaniach ochronnych i zapobiegawczych podjętych w celu wyeliminowania lub ograniczenia ewentualnych zagrożeń oraz o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy i wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników. Środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy, wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników są zapewniane przez pracodawcę, muszą one być systematycznie sprawdzane pod kątem przydatności i w razie potrzeby uzupełniane.

Jednym z aspektów realizacji obowiązku pracodawcy zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy jest zapewnienie przestrzegania w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, wydawanie poleceń usunięcia uchybień w tym zakresie oraz kontrolowanie wykonania tych poleceń. Zatem nie ma możliwości uchylenia się od odpowiedzialności przez pracodawcę, który nakazał usunięcie uchybień, ale nie dokonał kontroli realizacji swoich poleceń. Pracodawca musi reagować na potrzeby w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dostosowywać środki podejmowane w celu doskonalenia istniejącego poziomu ochrony zdrowia i życia pracowników, biorąc pod uwagę zmieniające się warunki wykonywania pracy. Sprzęt oraz odzież ochronna muszą być wydawane w stosownej ilości i jakości oraz wymieniane, jeżeli przestają pełnić swoje funkcje.

Na pracodawcy spoczywa obowiązek zapewnienia rozwoju spójnej polityki zapobiegającej wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym uwzględniającej zagadnienia techniczne, organizację pracy, warunki pracy, stosunki społeczne oraz wpływ czynników środowiska pracy ze szczególnym uwzględnieniem ochrony zdrowia młodocianych, pracownic w ciąży lub karmiących dziecko piersią oraz pracowników niepełnosprawnych w ramach podejmowanych działań profilaktycznych.

Ponieważ zagadnienie bezpieczeństwa i higieny pracy jest kluczowe dla życia i zdrowia pracowników, istnieją jednostki odpowiedzialne za nadzór nad realizacją tej kwestii przez pracodawców. Zadaniem pracodawcy jest natomiast zapewnienie wykonywania nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy oraz zaleceń społecznego inspektora pracy.

Obiekty budowlane i pomieszczenia pracy oraz maszyny i urządzenia techniczne

Samo miejsce wykonywania pracy może stanowić źródło zagrożenia, o ile nie spełnia określonych kryteriów. Obiekt budowlany, w którym znajdują się pomieszczenia pracy, powinien spełniać wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym powinien być dostosowany do rodzaju wykonywanych prac i liczby zatrudnionych pracowników. W przypadku budowy jub przebudowy obiektu budowlanego, w którym znajdują się pomieszczenia pracy lub części takiego obiektu, pracodawca odpowiada za to aby podejmowane działania były wykonane na podstawie projektów uwzględniających wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy, pozytywnie zaopiniowanych przez uprawnionych rzeczoznawców, zgodnie z odrębnymi przepisami. Jeżeli to możliwe, przebudowa obiektu budowlanego, w którym znajdują się pomieszczenia pracy, powinna uwzględniać poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.

Obok budowy lub przebudowy obiektów, ważną rolę odgrywa konserwacja. Wszelkie dostrzeżone przez pracodawcę bądź zgłoszone mu usterki i awarie powinny być w miarę możliwości na bieżąco naprawiane, tak aby tereny i urządzenia z nimi związane były w stanie zapewniającym bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

Maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia wykorzystywane przez pracowników muszą uwzględniać zasady ergonomii oraz zapewniać bezpieczne i higieniczne warunki pracy, w szczególności zabezpieczać pracownika przed urazami, działaniem niebezpiecznych substancji chemicznych, porażeniem prądem elektrycznym, nadmiernym hałasem, działaniem drgań mechanicznych i promieniowania oraz szkodliwym i niebezpiecznym działaniem innych czynników środowiska pracy. Urządzenia niespełniające tych wymagań muszą posiadać stosowne zabezpieczenia.

Polecane

Najnowsze