Sąd Najwyższy o zabezpieczeniu roszczenia o stwierdzenie nieważności uchwały wspólników w spółce z o.o. (SN III CZP 49/10)

Sąd Najwyższy o zabezpieczeniu roszczenia o stwierdzenie nieważności uchwały wspólników w spółce z o.o. (SN III CZP 49/10)

Można żądać zabezpieczenia roszczenia niepieniężnego poprzez zawieszenie postępowania przed KRS

Dopuszczalność udzielenia zabezpieczenia w sprawie o stwierdzenie nieważności uchwały wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wynika wprost z art. 730 § 1 k.p.c., który stanowi, że w każdej sprawie cywilnej podlegającej rozpoznaniu przez sąd lub sąd polubowny można żądać udzielenia zabezpieczenia. Problemy może natomiast sprawić wskazanie sposobu zabezpieczenia. Ogólna dyrektywa wskazuje, że sąd powinien udzielić zabezpieczenia w taki sposób, jaki stosownie do okoliczności uzna za odpowiedni, nie wyłączając sposobów przewidzianych do zabezpieczenia roszczeń pieniężnych a przykładowy katalog sposobów zabezpieczenia wylicza art. 755 § 1 k.p.c. Pomimo że wśród wyliczonych sposobów zabezpieczenia nie znajduje się nominalnie „zawieszenie postępowania rejestrowego”, Sąd Najwyższy zauważył, że za takie postępowanie można uznać postępowanie wykonawcze w rozumieniu art. 755 § 1 pkt 3 k.p.c.

Za postępowanie wykonawcze należy rozumieć przykładowo postępowanie rejestrowe, ponieważ zmierza ono do wykonania uchwały wspólników spółki z o.o., tj. do zmiany danych podlegających wpisowi do rejestru. Udzielenie uprawnionemu należytej ochrony prawnej poprzez zabezpieczenie roszczenia w drodze zawieszenia postępowania rejestrowego, uwzględnia jednocześnie interes zobowiązanego, który w tym wypadku nie jest obciążony -verbis legis – ponad potrzebę.

Zabezpieczenie roszczenia o stwierdzenie nieważności uchwały wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez zawieszenie postępowania rejestrowego może nastąpić tylko na wniosek strony postępowania w takiej sprawie i należy ono do sądu okręgowego właściwego miejscowo w takiej sprawie. Zasadniczo wniosek uprawnionego (strony) jest rozpoznawany na posiedzeniu niejawnym. Nie wchodzą tu w grę przepisy art. 252 § 2 w zw. z art. 249 § 2 k.s.h., które dotyczą zawieszenia postępowania rejestrowego przez właściwy sąd rejestrowy (sąd rejonowy prowadzący rejestr dla danej spółki) po przeprowadzeniu rozprawy. W tym drugim przypadku zawieszenie postępowania pełni bowiem inną funkcję; służy weryfikacji prawdziwości danych wpisywanych do rejestru i nie ma związku z jakimkolwiek innym postępowaniem sądowym.

Polecane

Najnowsze