Skrócenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę

Skrócenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę

Zgodnie z art. 361 kp. możliwość skrócenia okresu wypowiedzenia, istnieje wyłącznie w sytuacji wypowiedzenia umowy zawartej na czas nieokreślony, dla której okres wypowiedzenia wynosi trzy miesiące. Skrócenie okresu wypowiedzenia może nastąpić wyłącznie z inicjatywy pracodawcy, który samodzielnie podejmuje decyzję, o ile skraca trzymiesięczny okres wypowiedzenia. Co do zasady w/w decyzja pracodawcy nie podlega kontroli. Trzymiesięczny okres wypowiedzenia może zostać skrócony jednak wyłącznie do jednego miesiąca. Pracodawca może podjąć decyzje o skróceniu okresu wypowiedzenia wyłącznie w przypadkach wymienionych w tym przepisie, tj. w sytuacji:

a) likwidacji pracodawcy,

b) upadłości (przez którą w literaturze przedmiotu rozumie się wyłączne upadłość likwidacyjną. Wskazuje się bowiem powszechnie, iż art. 361 kp nie znajduje zastosowania w przypadku ogłoszenia upadłości z możliwością zawarcia układu),

c) innych przyczyn niedotyczących pracowników (przez które należy rozumieć jakiekolwiek przyczyny związane z ustawą z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników).

Skrócenie okresu wypowiedzenia nie jest możliwe w przypadku skrócenie okresu wypowiedzenia wynikającego z porozumienia stron (nawet w sytuacji, gdy z inicjatywą zawarcia porozumienia wystąpił pracodawca). Oświadczenie woli pracodawcy o skróceniu okresu wypowiedzenia może zostać złożone wyłącznie jednocześnie ze złożeniem oświadczenia woli o wypowiedzeniu umowy o pracę. Nie jest możliwe skrócenie okresu wypowiedzenia w okresie późniejszym (tj. po dokonaniu wypowiedzenia). Zgodnie utrwaloną linią orzecznictwa skrócenie przez pracodawcę okresu wypowiedzenia na podstawie art. 361 kp. powoduje rozwiązanie tej umowy z upływem skróconego okresu. Za pozostałą część okresu wypowiedzenia pracownikowi przysługuje odszkodowanie, które ma rekompensować brak możliwości osiągania wynagrodzenia w związku ze skróceniem okresu wypowiedzenia. Z tego powodu, odszkodowanie równe jest wysokości wynagrodzenia za czas, o jaki okres wypowiedzenia został skrócony. Warto zwrócić uwagę, iż odszkodowanie przysługuje pracownikowi niezależnie od tego, czy poniósł jakąkolwiek szkodę w związku ze skróceniem okresu wypowiedzenia (obowiązek wypłaty odszkodowania nie jest zależny od pozostawania pracownika bez pracy). Okres, za który przysługuje odszkodowanie podlega wliczeniu do okresu zatrudnienia.

Polecane

Najnowsze