Termin dokonania zgłoszenia identyfikacyjnego

Termin dokonania zgłoszenia identyfikacyjnego

Do złożenia zgłoszenia przed dokonaniem pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym zobowiązani są podatnicy tych podatków. Obowiązek dokonania niniejszego zgłoszenia funkcjonuje niezależnie od zgłoszeń uregulowanych ustawą o VAT i podatku akcyzowym

Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych zobowiązani są do zgłoszenia przed złożeniem pierwszej deklaracji dotyczącej zaliczki na ten podatek. Termin ten znajduje zastosowanie również w odniesieniu do podatników, którzy na podstawie odrębnych przepisów są zwolnieni z obowiązku składania deklaracji na ten podatek.

Jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które zatrudniają pracowników muszą dokonać zgłoszenia nie później niż w terminie złożenia pierwszej deklaracji dotyczącej zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych.

Jednostki organizacyjne niemające osobowości prawne, które nie zatrudniają pracowników zobowiązane są do dokonania zgłoszenia w ciągu miesiąca od dnia dokonania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub we właściwym rejestrze.

Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych zostali podzieleni na dwie grupy:

1. podatników samodzielnie obliczających zaliczki na podatek dochodowy lub samodzielnie opłacający go w formach zryczałtowanych,

2. pozostali podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych.

Podatnicy zaliczeni do pierwszej z wyżej wymienionych grup dokonują zgłoszenia nie później niż w terminie do złożenia pierwszej deklaracji dotyczącej zaliczki, bądź przed dokonaniem pierwszej wpłaty na podatek zryczałtowany.

Pozostali podatnicy dokonują zgłoszenia nie później niż w terminie właściwym do złożenia pierwszego rocznego zeznania.

Podatnicy opłacający wyłącznie podatki stanowiące dochód budżetów gmin (podatek rolny, leśny, od nieruchomości) dokonują zgłoszenia do dnia złożenia pierwszej deklaracji na ten podatek lub też dokonania pierwszej wpłaty tych podatków.

Jeżeli płatnicy podatków niepodlegają obowiązkowi ewidencyjnemu zobowiązani są do dokonania zgłoszenia nie później niż w terminie właściwym do przekazania pierwszej deklaracji podatkowej do organu podatkowego.

W sytuacji zbiegu terminów właściwych do dokonania zgłoszenia podatnicy i płatnicy zobowiązani są do jego dokonania w terminie wcześniejszym. Należy pamiętać, że zasada dotycząca zbiegów terminów nie znajduje zastosowania w przypadku podatków stanowiących dochody gminy (podatek rolny, leśny i od nieruchomości).

Polecane

Najnowsze