Syndyk w postepowaniu upadłościowym 

Syndyk w postepowaniu upadłościowym 

Syndyk zostaje powołany w momencie  ogłoszenia upadłości  zmierzającej do likwidacji  majątku , a także w postanowieniu  o ogłoszenie upadłości   jak również w toku  postępowania upadłościowego gdy uległ zmianie  tryb postepowania. Syndykiem może być osoba fizyczna  prowadząca działalność pozarolniczą, posiadająca licencje syndyka ,w ramach  wykonywanej pracy  wypłacane jest wynagrodzenie  za czynności w toku postępowania , a także przysługuje  zwrot poniesionych wydatków  związanych z wykonywaniem określonych czynności . W sprawach związanych z  masą upadłościową  syndyk wykonuje czynności  na rachunek upadłego  ale także we własnym imieniu. W tym przypadku nie ponosi  on odpowiedzialności za  zobowiązania zaciągnięte w toku  likwidacji majątku ponieważ odpowiedzialność ta spoczywa  na upadłym. W momencie ogłoszenia upadłości objęcie majątku  upadłego syndyk zarządza nim , zabezpiecza  przed zniszczeniem , uszkodzeniem  lub zabraniem  go przez osoby postronne oraz przystępuje  do jego likwidacji. Dokonanie najefektywniejszej likwidacji   majątku  poza zabezpieczeniem podejmuje niezbędne  czynności zmierzające do ujawnienia postanowienia o ogłoszeniu upadłości  w księdze wieczystej  oraz w innych rejestrach do których  wpisany  jest majątek .Obowiązkiem  syndyka jest również ogłoszenie upadłości i  jednoczesne zawiadomienie  o tym zdarzeniu wierzycieli, dodatkowo  przeprowadza sprawozdanie o  wartości jakie ciążą na  upadłym. Istotne znaczenie mają tutaj roszczenia  pracownicze w przypadku niewypłacalności  pracodawcy , wówczas sporządzany jest  zbiorczy wykaz  niezaspokojonych roszczeń pracowniczych. Nadzór  nad działaniami syndyka  sprawowany jest przez sędziego  – komisarza, przed którym składa  w określonych terminach, co najmniej co trzy miesiące  sprawozdanie o swoich czynnościach   oraz sprawozdanie rachunkowe. Po zakończeniu postępowania  składa się sprawozdanie ostateczne  obejmujące wszystkie  czynności w toku postepowania .Jeżeli jednak syndyk zaniedbuje swoje obowiązki.  Sędzia – komisarz może nałożyć na niego grzywnę lub odwołuje  syndyka jeżeli nie wypełnia należycie swoich obowiązków.

Polecane

Najnowsze