Jesteś w: Strona główna > tagi

Tag: odpowiedzialność

Artykuły

 • Odpowiedzialność za długi mieszkaniowe 09/10/2012

  Odpowiedzialność za długi mieszkaniowe

  Ustawodawca polski odmiennie uregulował odpowiedzialność za długi mieszkaniowe, w zależności, czy dane roszczenie powstało w związku z zamieszkiwaniem w lokalu komunalnym czy spółdzielczym. W konsekwencji, odmiennie kształtuje się również krąg podmiotów odpowiedzialnych i zakres ponoszonej przez nich odpowiedzialności. więcej >>

 • Odpowiedzialność uczestników w gospodarczym postępowaniu mediacyjnym 02/07/2012

  Odpowiedzialność uczestników w gospodarczym postępowaniu mediacyjnym

  Postępowanie mediacyjne ma charakter dobrowolny. Oznacza to, że każdy z podmiotów w nim uczestniczących, w tym również sam mediator, czyni to z własnej, niczym nieprzymuszonej woli. Z zasadą dobrowolności nierozerwalnie łączy się powinność stron działania w toku postępowania oraz po jego zakończeniu „w dobrej wierze” i z poszanowaniem zasad rządzących stosunkami pomiędzy profesjonalistami. Jeżeli któraś ze stron do przyjętych reguł się nie stosuje, powinna liczyć się z możliwością pociągnięcia jej do odpowiedzialności. więcej >>

 • Odpowiedzialność za niezgodność towaru z umową sprzedaży konsumenckiej 22/03/2012

  Odpowiedzialność za niezgodność towaru z umową sprzedaży konsumenckiej

  W obrocie konsumenckim - tj. w sytuacji sprzedaży rzeczy ruchomej, dokonywanej w zakresie działalności przedsiębiorstwa, gdy kupującym jest osoba fizyczna, nabywająca rzecz w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą – zastosowanie znajduje ustawa z 27.07.2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.). Przepisy tej ustawy stanowią lex specialis wobec kodeksowej  regulacji umowy sprzedaży. Oznacza to między innymi, że instytucje rękojmi za wady oraz gwarancji jakości zostają zastąpione przez nowe zasady odpowiedzialności za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową oraz dotyczące gwarancji. więcej >>

 • Odpowiedzialność cywilna i karna z tytułu popełnienia plagiatu 01/12/2011

  Odpowiedzialność cywilna i karna z tytułu popełnienia plagiatu

  W sytuacji popełnienia plagiatu dochodzi do naruszenia autorskich praw osobistych twórcy - prawa do utworu. Polskie prawodawstwo dąży do zapewnienia skutecznej ochrony prawnej twórcą zarówno na gruncie odpowiedzialności karnej jak i cywilnej. więcej >>

 • Piractwo komputerowe 29/11/2011

  Piractwo komputerowe

  Większość z nas nie wyobraża sobie życia bez komputera, "komputeryzacja" zawładnęła niemal każdym aspektem naszego życia. Jako zjawisko jest ona postrzegana pozytywnie, jednak niewielu z nas zdaje sobie sprawę, że często może być źródłem nawet nieświadomego konfliktu z prawem. więcej >>

 • Dobra osobiste i ich ochrona 25/11/2011

  Dobra osobiste i ich ochrona

  Zasadą jest, że prawo cywilne chroni dobra osobiste osób fizycznych. Jakie więc konkretnie dobra osobiste chroni polskie prawo cywilne i w jaki sposób? więcej >>

 • Odpowiedzialność karna podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary 16/11/2011

  Odpowiedzialność karna podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary

  Odpowiedzialności karnej w polskim prawie podlegają nie tylko osoby fizyczne, lecz także podmioty zbiorowe. Różnica polega na tym, że mogą one odpowiadać jedynie za czyn zabroniony, a nie- jak w przypadku osoby fizycznej – za przestępstwo, którego elementem jest wina. Polska regulacja powyższego zagadnienia to przede wszystkim ustawa z 28 października 2002 roku o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. więcej >>

 • Szczególne warunki sprzedaży konsumenckiej - odpowiedzialność sprzedawcy 08/11/2011

  Szczególne warunki sprzedaży konsumenckiej - odpowiedzialność sprzedawcy

  Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 Nr. 141 poz. 1176 z późn. zm.) sprzedawca odpowiada wobec kupującego, w sytuacji, gdy towar konsumpcyjny w chwili jego wydania jest niezgodny z umową. Kiedy można to stwierdzić? Otóż ustawa mówi, że istnieje domniemanie niezgodności w przypadku jej stwierdzenia przed upływem sześciu miesięcy od wydania towaru. więcej >>

 • Odpowiedzialność za wyrzucenie, wylanie lub spadnięcie przedmiotu 28/10/2011

  Odpowiedzialność za wyrzucenie, wylanie lub spadnięcie przedmiotu

  Kodeks cywilny poświęca odpowiedzialności za wyrzucenie, wylanie lub spadnięcie przedmiotu jeden artykuł. Jednak jest to ważny rodzaj odpowiedzialności i warto zapoznać się z obowiązującymi regułami. Regulację w tym zakresie przewiduje art. 433 kodeksu cywilnego. więcej >>

 • Podmioty odpowiedzialne za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.  24/10/2011

  Podmioty odpowiedzialne za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. 

  Wymiana dóbr i usług wiąże się z ryzykiem, którego ciężarów nie powinni ponosić konsumenci, którzy w zaufaniu do przedsiębiorcy jako profesjonalisty nabywają od niego dany produkt. Artykuł przedstawia podmioty, przeciwko którym konsument może wystąpić z odpowiednim roszczeniem, w razie poniesienia szkody wyrządzonej przez produkt niebezpieczny. więcej >>

 • Odpowiedzialność za zwierzęta 17/10/2011

  Odpowiedzialność za zwierzęta

  Zwierzęta niosą za sobą pewne niebezpieczeństwo dla otoczenia. Poziom takiego niebezpieczeństwa dostrzegano już w czasach rzymskich. Prawo znalazło odpowiedź na te zagrożenia. Odpowiedzialność za zwierzęta została uregulowana w przepisach kodeksu cywilnego. więcej >>

 • Odpowiedzialność przewoźnika za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przewozu rzeczy w świetle kodeksu cywilnego 29/08/2011

  Odpowiedzialność przewoźnika za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przewozu rzeczy w świetle kodeksu cywilnego

  Umowa przewozu w praktyce życia codziennego odgrywa znaczącą rolę. Bywa jednak i tak, że jedna ze stron nie wykonuje bądź też nie wykonuje należycie swojego zobowiązania wobec drugiej strony. Rodzi się wówczas kwestia odpowiedzialności za takie działania bądź zaniechania. Przyjrzyjmy się bliżej odpowiedzialności przewoźnika. więcej >>

 • Odpowiedzialność karna w prawie prasowym cz. II 19/08/2011

  Odpowiedzialność karna w prawie prasowym cz. II

  Ustawa prawo prasowe przewiduje również szereg sankcji w związku z przestępstwami tzw. porządkowo – prasowymi. Art. 3 pr. pras. zakazuje pracownikowi poligrafii oraz kolportażu możliwości ograniczania ani w jakikolwiek inny sposób utrudniania drukowania i nabywania przyjętych przez przedsiębiorstwo do druku i rozpowszechniania dzienników, czasopism lub innych publikacji prasowych z powodu ich linii programowej albo treści. więcej >>

 • Odpowiedzialność karna w prawie prasowym cz. I 03/08/2011

  Odpowiedzialność karna w prawie prasowym cz. I

  Odpowiedzialność karna jest ściśle określona w przepisach kodeksu karnego (ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku) i innych ustaw szczegółowych jak np. prawo prasowe, prawo autorskie itp. Prawo prasowe (ustawa z dnia 26 stycznia 1984 roku) przewiduje w art.37 : „Do odpowiedzialności za naruszenie prawa spowodowane opublikowaniem materiału prasowego stosuje się zasady ogólne, chyba że ustawa stanowi inaczej”. Pierwszeństwo będą miały przepisy prawa prasowego, natomiast w kwestiach, które nie zostały w tej ustawie uregulowane będzie miał zastosowanie kodeks karny. więcej >>

 • Odpowiedzialność wspólników spółki partnerskiej za jej zobowiązania 01/08/2011

  Odpowiedzialność wspólników spółki partnerskiej za jej zobowiązania

  Przyjmuje się, że jednym z determinantów powstania spółki partnerskiej jest zagwarantowanie jej wspólnikom uwolnienia się od odpowiedzialności związanej z ryzykiem wykonywanej działalności. Spółka partnerska w kwestii odpowiedzialności za zobowiązania polega bowiem na tym, iż poza zasadami ogólnymi, odnoszącymi się do zobowiązań natury ogólnej, partner nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania, które pozostają w związku z wykonywaniem wolnego zawodu przez innego partnera. więcej >>

 • Odpowiedzialność stron umowy dostawy 30/06/2011

  Odpowiedzialność stron umowy dostawy

  Niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy dostawy rodzi odpowiedzialność stron tego stosunku zobowiązaniowego. Umowa dostawy jest umową wzajemną, i w związku z tym rodzi odpowiedzialność zarówno po stronie dostawcy jak i odbiorcy. W sposób uproszczony można wskazać, że obowiązkiem odbiorcy jest zapłata umówionej ceny i określonym terminie. W przypadku gdyby odbiorca się spóźnił rodzi to obowiązek zapłacenia odsetek a także odszkodowania na zasadach ogólnych. Dostawca zaś ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady rzeczy oraz odszkodowawczą na zasadach ogólnych. więcej >>

 • Odpowiedzialność za zobowiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji 06/06/2011

  Odpowiedzialność za zobowiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji

  Spółka z o. o. to kapitałowa spółką handlowa uregulowaną przepisami kodeksu spółek handlowych. Wraz z zawarciem umowy spółki – powstaje spółka z o. o., która funkcjonuje w obligatoryjnej fazie - „w organizacji”. Jaki przedstawia się odpowiedzialność za zobowiązania spółki z o. o. w fazie poprzedzającą rejestrację? więcej >>

 • Potrącenie 27/05/2011

  Potrącenie

  Umorzenie dwóch przeciwstawnych wierzytelności, na skutek oświadczenia woli jednej ze stron stosunku prawnego, zwane potrąceniem, zostało uregulowane w artykułach 498-499 KC. Uchyla ono obowiązek wykonania świadczeń, przez obie strony stosunku prawnego, z powodu zaspokojenia w skutek zwolnienia obu z nich  z obowiązku świadczenia. więcej >>

 • Odpowiedzialność spadkobiercy z tytułu zachowku, zapisu i polecenia. 25/05/2011

  Odpowiedzialność spadkobiercy z tytułu zachowku, zapisu i polecenia.

  Powszechnie uważa się, że długi spadkowe mogą mieć swoje źródło m.in. w umowach pożyczki, kredytu hipotecznego, kosztach pogrzebu spadkodawcy czy kosztach postępowania spadkowego do którego zalicza się zabezpieczenie spadku, spis inwentarza i wynagrodzenie wykonawcy testamentu. Jednak wyżej wymienione zobowiązania mają charakter jedynie przykładowy. Wiele osób zapomina że długiem spadkowym jest również zachowek czy obowiązek wykonania poleceń i zapisów testamentowych. więcej >>

 • Odpowiedzialność za długi spadkowe Cz. 2 19/05/2011

  Odpowiedzialność za długi spadkowe Cz. 2

  Długiem spadkowym jest każdy obowiązek mający swe źródło w normach prawa spadkowego ciążący na spadkobiercy i ściśle związany z faktem nabycia spadku. Obowiązek ten ma charakter majątkowy. Poniższy artykuł stanowi analizę odpowiedzialności spadkobiercy za długi spadkowe, która ukształtowana jest w bardzo zróżnicowany sposób uzależniony od spełnienia określonych prawem przesłanek. więcej >>

 • Odpowiedzialność za długi spadkowe Cz. 1 06/05/2011

  Odpowiedzialność za długi spadkowe Cz. 1

  Długiem spadkowym jest każdy obowiązek mający swe źródło w normach prawa spadkowego ciążący na spadkobiercy i ściśle związany z faktem nabycia spadku. Obowiązek ten ma charakter majątkowy. Poniższy artykuł stanowi analizę odpowiedzialności spadkobiercy za długi spadkowe, która ukształtowana jest w bardzo zróżnicowany sposób uzależniony od spełnienia określonych prawem przesłanek. więcej >>

 • Odpowiedzialność poręczyciela w przypadku niewykonania zobowiązania przez dłużnika głównego 05/05/2011

  Odpowiedzialność poręczyciela w przypadku niewykonania zobowiązania przez dłużnika głównego

  Poręczenie jest umową nazwaną, w której poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek gdyby dłużnik zobowiązania nie wykonał. Umowa ma charakter akcesoryjny i zależnie od wysokości długu głównego będzie się kształtować wysokość świadczenia poręczyciela. W niniejszym artykule zostanie omówiony zakres odpowiedzialności poręczyciela oraz moment, w którym wierzyciel może dochodzić świadczenia od poręczyciela. więcej >>

 • Odpowiedzialność za szkodę w mieniu powierzonym 04/04/2011

  Odpowiedzialność za szkodę w mieniu powierzonym

  Problematyka odpowiedzialności za szkodę w mieniu powierzonym została uregulowana w art. 124-127 k.p. Na podstawie tych przepisów należy w pierwszej kolejności dokonać rozróżnienia na odpowiedzialność indywidualną oraz odpowiedzialność wspólną. Oba rodzaje odpowiedzialności mają tożsamy zakres przedmiotowy. więcej >>

 • Przesłanki odpowiedzialności materialnej pracownika 01/04/2011

  Przesłanki odpowiedzialności materialnej pracownika

  Odpowiedzialność materialna pracowników związana jest z niewykonywaniem bądź nienależnym wykonaniem obowiązków pracowniczych, wskutek którego w mieniu pracodawcy zostaje wyrządzona szkoda. Niezależnie od tego pracownik może zostać również pociągnięty do odpowiedzialności porządkowej, karno-administracyjnej czy karnej. Kodeks pracy wyraźnie wskazuje na dwa rodzaje odpowiedzialności: za szkodę wyrządzona pracodawcy oraz za szkodę w mieniu powierzonym. Jeśli chodzi o pierwszą z nich to została ona w dużej mierze zróżnicowana w zależności od stopnia winy (umyślna bądź nieumyślna), jaką można przypisać pracownikowi w przypadku niewykonania bądź nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych. Z kolei odpowiedzialność za mienie powierzone została zróżnicowana na odpowiedzialność indywidualna oraz wspólną. więcej >>

 • Odpowiedzialność utrzymujących hotele i podobne zakłady 15/03/2011

  Odpowiedzialność utrzymujących hotele i podobne zakłady

  Przyjęcie gościa do hotelu wymaga regulacji prawnej, bowiem w takich sytuacjach może wystąpić wiele punktów spornych. Polska przystąpiła do konwencji europejskiej o odpowiedzialności utrzymujących hotele za rzeczy wniesione przez gości hotelowych, która została sporządzona w 1962r. w Paryżu. Prawo polskie musiało zostać dostosowane do postanowień prawa międzynarodowego, co wymagało nowelizacji kodeksu cywilnego. więcej >>

 • Ograniczenie odpowiedzialności komisanta 10/03/2011

  Ograniczenie odpowiedzialności komisanta

  W przypadku umowy komisu sprzedaży stroną zawartej na rachunek komitenta umowy jest przedsiębiorca prowadzący komis (komisant). Oznacza to, że na nim (a nie na komitencie) spoczywa odpowiedzialność za wady towaru lub za jego niezgodność z umową. Komisant może jednak w pewnych przypadkach ograniczyć swoją odpowiedzialność. więcej >>

 • Odpowiedzialność za sporządzenie opinii biegłego 09/03/2011

  Odpowiedzialność za sporządzenie opinii biegłego

  Opinia biegłego jako szczególny środek dowodowy, stanowi ważny element postępowania dowodowego, prowadzonego przez sąd. Z tego względu ustawodawca unormował przypadki odpowiedzialności biegłych z tytułu nieprawidłowego wykonania opinii w postaci: nie usprawiedliwionego niestawiennictwa, nieuzasadnionej odmowy złożenia przyrzeczenia lub opinii, nie usprawiedliwionego opóźnienia w złożeniu opinii. więcej >>

 • Przesłanki uwolnienia się przez członka zarządu od odpowiedzialności na podstawie art. 299 k.s.h. 18/02/2011

  Przesłanki uwolnienia się przez członka zarządu od odpowiedzialności na podstawie art. 299 k.s.h.

  Można by stwierdzić, że odpowiedzialność członków zarządu na podstawie art. 299 k.s.h., nie ma charakteru bezwzględnego. Przemawia za tym istnienia okoliczności uwalniających w danym przypadku członka zarządu od odpowiedzialności z tego przepisu, których swoisty katalog znajduje się w art. 299 § 2 k.s.h. więcej >>

 • Osoby ponoszące odpowiedzialność na podstawie art. 299 k.s.h. 12/02/2011

  Osoby ponoszące odpowiedzialność na podstawie art. 299 k.s.h.

  Biorąc pod uwagę brzmienie art. 299 k.s.h., należałoby stwierdzić, iż odpowiedzialność na jego podstawie ponoszą jedynie członkowie zarządu. Nasuwa się jednak pytanie, czy aby na pewno art. 299 k.s.h. nie stanowi podstawy do pociągnięcia do odpowiedzialności likwidatorów spółki z.o.o., członków innych organów spółki z.o.o. lub wspólników? Próbą odpowiedzi na to pytanie będzie niniejszy artykuł. więcej >>

 • Odpowiedzialność członków zarządu spółki kapitałowej 07/12/2010

  Odpowiedzialność członków zarządu spółki kapitałowej

  Pełnienie funkcji członka zarządu spółki kapitałowej związane jest nie tylko uprawnieniami, lecz także z odpowiedzialnością. Odpowiedzialność tę można odnieść do odpowiedzialności za zobowiązania cywilnoprawne osoby prawnej na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych a także do odpowiedzialności osobistej o charakterze karnym. więcej >>

 • Mobbing jako naruszenie godności pracownika 25/10/2010

  Mobbing jako naruszenie godności pracownika

  Instytucja mobbingu została wprowadzona do Kodeksu Pracy wraz z rozwojem różnych form zatrudnienia. Niejasne przepisy, skomplikowana definicja pojęciowa i mało zrozumiałe niekiedy komentarze tej instytucji, a także rozbieżne orzecznictwo sądowe w tym zakresie powodują, że ani pracownicy, ani pracodawcy tak naprawdę nie rozumieją tej instytucji. więcej >>

 • Odszkodowanie za orzeczenie niezgodne z prawem bez konieczności uzyskania prejudykatu 24/10/2010

  Odszkodowanie za orzeczenie niezgodne z prawem bez konieczności uzyskania prejudykatu

  Obowiązuje wyraźna podstawa prawna pozwalająca domagać się odszkodowania za wydanie orzeczenia sądowego wyrządzającego szkodę bez konieczności uzyskania prejudykatu. Dotyczy to tylko spraw zakończonych prawomocnym orzeczeniem, jeżeli skarga do Sądu Najwyższego o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia nie przysługuje. więcej >>

 • Odpowiedzialność z tytułu nieuczciwej konkurencji 15/10/2010

  Odpowiedzialność z tytułu nieuczciwej konkurencji

  Przedsiębiorca, którego interesy zostały zagrożone bądź naruszone w wyniku działań kwalifikowanych jako czyny nieuczciwej konkurencji, ma możliwość dochodzenia swoich roszczeń, zarówno o charakterze cywilnoprawnym jak i karnoprawnym, na drodze sądowej. więcej >>

 • Kwestia relacji zachodzącej pomiędzy art. 435 k.c. a art. 436 k.c. 13/10/2010

  Kwestia relacji zachodzącej pomiędzy art. 435 k.c. a art. 436 k.c.

  Ustawodawca regulując odpowiedzialność deliktową z tytułu szkody wyrządzonej przez ruch przedsiębiorstwa (art. 435 k.c.) oraz szkody wyrządzonej przez ruch pojazdu mechanicznego (art. 436 k.c.) wprowadził w obu tych przypadkach zasadę ryzyka. Decyzja ta, rzecz jasna podyktowana szczególnym niebezpieczeństwem związanym z działaniem powyższych elementów świata zewnętrznego, musi bez wątpliwości zostać uznana za słuszną. Wątpliwości pojawiają się jednak w innym aspekcie, to jest gdy ma miejsce sytuacja w której dochodzi do powstania szkody, na skutek ruchu środka komunikacji wchodzącego w skład przedsiębiorstwa napędzanego siłami przyrody, a więc gdy dochodzi to iluzorycznie jednoczesnego spełnienia hipotezy z art. 435 k.c. i hipotezy z art. 436 k.c. więcej >>

 • Uzupełniające odszkodowanie na rzecz pracownika, który uległ wypadkowi przy pracy lub zachorował na chorobę zawodową 13/10/2010

  Uzupełniające odszkodowanie na rzecz pracownika, który uległ wypadkowi przy pracy lub zachorował na chorobę zawodową

  Polski Kodeks pracy normujący zgodnie z brzmieniem art. 1 prawa i obowiązki pracowników i pracodawców wiele kwestii swojego zakresu przedmiotowego pozostawia nieuregulowanych częściowo lub całkowicie, wspomagając się w tych przypadkach przepisami Kodeksu cywilnego. Wyraz tej, skąd inąd oczywistej ze względów praktycznych metodzie legislacji daje art. 300 k.p. w myśl którego: W sprawach nieunormowanych przepisami prawa pracy do stosunku pracy stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli nie są one sprzeczne z zasadami prawa pracy. Jednym z obszarów nietkniętych prawem pracy jest odpowiedzialność pracodawcy za zawinione spowodowanie wypadku przy pracy lub choroby zawodowej pracownika. więcej >>

 • Ryzyko prowadzenia przedsiębiorstwa lub zakładu wprawianego w ruch (art. 435 § 1 k.c.) 13/10/2010

  Ryzyko prowadzenia przedsiębiorstwa lub zakładu wprawianego w ruch (art. 435 § 1 k.c.)

  Powstanie obowiązku naprawienia szkody za czyn niedozwolony zawsze związane jest z jakiegoś rodzaju uzasadnieniem, czyli pewnym stanem faktycznym, który pozwala ustawodawcy przyjąć odpowiedzialność konkretnego podmiotu, ze względu na specyficzną relację między tym podmiotem a poszkodowanym. więcej >>

 • Odpowiedzialność za zawalenie się budowli lub oderwanie się jej części (art. 434 k.c.) 13/10/2010

  Odpowiedzialność za zawalenie się budowli lub oderwanie się jej części (art. 434 k.c.)

  Obecny rozwój budownictwa, w tym także tego szeroko rozumianego, niesie za sobą bardzo duże niebezpieczeństwo, nie tylko dla osób bezpośrednio korzystających z obiektów stworzonych w myśl najnowszych technologii, lecz także dla osób przebywających w ich pobliżu. Każdy bowiem obiekt, może niekoniecznie z przyczyn zawinionych przez jego właściciela ulec defektom, które doprowadzą do zawalenia lub oderwania się jego części. Ustawodawca w związku z tym oraz w celu ochrony osób poszkodowanych w następstwie powyższych zdarzeń, wprowadził do Kodeksu cywilnego art. 434, który reguluje szczególną odpowiedzialność samoistnego posiadacza budowli. więcej >>

 • Odpowiedzialność odszkodowawcza, czy wiesz o niej wszystko? 12/10/2010

  Odpowiedzialność odszkodowawcza, czy wiesz o niej wszystko?

  Zwykle termin odpowiedzialność kojarzy się tylko z prawem karnym i przestępstwami. Natomiast wiele osób zapomina, że w prawie cywilnym także konstruuje się pojęcie odpowiedzialności. Czym więc jest odpowiedzialność odszkodowawcza i jakie są jej źródła? więcej >>

 • Odpowiedzialność cywilna za własne czyny- czym jest i na czym polega? 12/10/2010

  Odpowiedzialność cywilna za własne czyny- czym jest i na czym polega?

 • Charakter prawny spółki cywilnej oraz odpowiedzialność wspólników za zobowiązania związane z prowadzeniem spółki 08/10/2010

  Charakter prawny spółki cywilnej oraz odpowiedzialność wspólników za zobowiązania związane z prowadzeniem spółki

  Obecnie obowiązującym aktem prawnym regulującym w sposób kompleksowy działalność spółek w prawie polskim jest Ustawa z dnia 15 września 2000 r. –Kodeks spółek handlowych. Ustawa ta w art. 1 § 2 wymienia podmioty, które w rozumieniu prawa są spółkami handlowymi, a które z mocy kolejnych przepisów tejże ustawy uzyskują różną, w zależności od rodzaju spółki, podmiotowość prawną. Prima facie mogłoby się wydawać, iż prawodawca normując działalność spółek zapomniał o spółce cywilnej, której próżno szukać we wspominanym artykule. Jednakże po głębszej analizie stanu prawnego wypada przyznać, że uregulowanie materii dotyczącej spółki cywilnej w Kodeksie cywilnym, a nie w Kodeksie spółek handlowych było przemyślaną, a przez co trafną decyzją. więcej >>