Opłaty w postępowaniu egzekucyjnym

Opłaty w postępowaniu egzekucyjnym

Podstawa ustalenia opłaty

Zgodnie z przytoczoną Ustawą, podstawę ustalenia opłaty stanowi wartość egzekwowanego świadczenia lub zabezpieczonego roszczenia, do których wlicza się również:

– odsetki

– koszty

– inne należności podlegające egzekucji lub zabezpieczeniu wraz ze świadczeniem głównym w dniu złożenia wniosku

Co istotne, do wartości świadczenia lub zabezpieczonego roszczenia nie wlicza się kosztów toczącego się postępowania oraz kosztów zastępstwa przez adwokata lub radcę prawnego w tym postępowaniu.

W przypadku świadczeń powtarzających się podstawę ustalenia opłaty stosunkowej będzie stanowiła suma świadczeń za jeden rok oraz suma świadczeń zaległych. Jeżeli świadczenia dotyczą okresu krótszego niż jeden rok, wtedy będziemy brali pod uwagę sumę z całego okresu ich trwania.

Zabezpieczenie roszczenia pieniężnego

Komornikowi przysługuje opłata w wysokości 2% wartości roszczenia, które podlega zabezpieczeniu, nie mniejsza jednak niż 3% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego i nie wyższa niż pięciokrotność tego wynagrodzenia.

Opłatę tę uiszcza wierzyciel wraz ze złożeniem wniosku o dokonanie zabezpieczenia. Nieuiszczenie opłaty uniemożliwia komornikowi dokonanie zabezpieczenia, zaś w przypadku bezskutecznego upływu terminu na wniesienie opłaty, skutkuje zwrotem wniosku.

Egzekucja świadczeń pieniężnych

W sprawach o egzekucję świadczeń pieniężnych komornik pobiera od dłużnika

opłatę stosunkową w wysokości 15% wartości wyegzekwowanego świadczenia, jednak nie niższej niż 1/10 (282,27 zł) i nie wyższej niż trzydziestokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Jeżeli świadczenie zostało wyegzekwowane z rachunku bankowego lub wynagrodzenia za pracę, komornik pobiera opłatę stosunkową w wysokości 8% wartości wyegzekwowanego świadczenia, jednak nie niższej niż 1/10 (282,27 zł) i nie wyższej niż dziesięciokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

W przypadku umorzenia postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela (art. 825 kpc) oraz na podstawie art. 823 kpc komornik pobiera od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 5% wartości świadczenia pozostałego do wyegzekwowania, jednak nie niższej niż 1/10 i nie wyższej niż dziesięciokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Gdyby wniosek o umorzenie postępowania został zgłoszony jeszcze przed doręczeniem dłużnikowi zawiadomienia o wszczęciu egzekucji, komornik pobiera opłatę stosunkową w wysokości 1/10 przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego (282,27 zł).

Jeżeli postępowanie egzekucyjne zostało niecelowo wszczęte, do uiszczenia powyższych opłat będzie zobowiązany wierzyciel.

Opłaty stałe

Wszczęcie egzekucji świadczeń niepieniężnych i dokonanie zabezpieczenia roszczeń niepieniężnych uzależnione jest od uiszczenia przez wierzyciela opłaty stałej. Nieuiszczenie opłaty w przepisanym terminie powoduje zwrot wniosku lub odmowę dokonania czynności.

1. Egzekucja odebrania rzeczy: 50% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego

2. Wprowadzenie w posiadanie nieruchomości i usunięcie z niej ruchomości: 40% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego

3. Opróżnienie lokalu z rzeczy lub osób: 40% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego oraz odrębna opłata od każdej izby

4. Dokonanie spisu inwentarza albo innego spisu majątku: 10% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego za każdą rozpoczętą godzinę

5. Zlecenie poszukiwania majątku w trybie art. 7971: 3% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, zaś w przypadku odnalezienia tego majątku- wysokości 5% szacunkowej wartości tego majątku, nie więcej jednak niż 100% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego (opłata ulega zmniejszeniu o uiszczoną opłatę 3%)

6. Opieczętowanie lub zdjęcie pieczęci bez dokonywania spisu: 4% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego od każdej opieczętowanej izby lub innego pomieszczenia

7. Czynności z udziałem Policji, Żandarmerii Wojskowej, wojskowych organów porządkowych, Straży Granicznej, ABW: 25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego

8. Usunięcie oporu dłużnika oraz wykonanie nakazu w sprawie osadzenia dłużnika w zakładzie karnym: 25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego

Polecane

Najnowsze