Uchwała o uchyleniu likwidacji spółki z o. o.

Uchwała o uchyleniu likwidacji spółki z o. o.

Zgodnie z k.s.h. dla rozwiązania spółki z o. o. [oprócz przypadku prowadzenia wobec tej spółki postępowania upadłościowego] konieczne jest przeprowadzenie postępowania likwidacyjnego, uregulowanego przepisami k.s.h. (art. 270 i kolejne).

Według przepisów k.s.h. proces likwidacji spółki z o. o. rozpoczyna się wraz z

zaistnieniem zdarzenia określonego w przepisach kodeksu, jako „przyczyna rozwiązania spółki” (art. 270 k.s.h.), z mocy samego prawa.

Postępowanie likwidacyjne spółki z o. o. może jednak zostać zakończone odwołaniem rozwiązania spółki, przez jej wspólników (chyba, że zachodzą przesłanki ogłoszenia upadłości spółki).

Przyczyny rozwiązania spółki, których wystąpienie uruchamia postępowanie likwidacyjne, mogą mieć charakter przejściowy, dlatego też potrzebny był mechanizm, który mógłby wyhamować ten proces. Ustawodawca przewidział taką sytuację. Zgodnie bowiem z art. 273 k.s.h. do dnia złożenia wniosku o wykreślenie spółki z rejestru wspólnicy mogą jednomyślną uchwałą postanowić o dalszym istnieniu spółki i zapobiec rozwiązaniu spółki w stosunku, do której toczy się postępowanie likwidacyjne. Przy czym, przez złożenie wniosku należy rozumieć złożenie wniosku w biurze podawczym sądu, wysłanie listem poleconym lub innym, który mógłby potwierdzić fakt złożenia wniosku.

O ile o rozwiązaniu spółki można zdecydować kwalifikowaną większością głosów, to w przypadku wstrzymania procesu likwidacji wszyscy bez wyjątku muszą opowiedzieć się za taką uchwałą. Innymi słowy, oddanie głosu nieważnego, wstrzymanie się, nieuczestniczenie w głosowaniu choćby przez jednego wspólnika niweczy możliwość powstrzymania postępowania likwidacyjnego.

W przypadku podjęcia jednomyślnej uchwały o uchyleniu likwidacji – likwidatorzy powinni uchwałę tą niezwłocznie zgłosić do Krajowego Rejestru Sądowego (art. 273 k.s.h.). Obowiązek w tym zakresie wynika z ogólnie przyjętej zasady zgłaszania do sądu rejestrowego wszelkich zmian dotyczących ustroju prawnego spółki z o. o.

Warte wskazania jest postanowienie Sądu Najwyższego z 23 kwietnia 2008 r., III CZP 34/08, w którym sąd ten ustalił, że jeżeli jednomyślna uchwała, o której mowa, zapadła wprawdzie po wydaniu przez sąd rejestrowy postanowienia o rozwiązaniu spółki, ale przed rozpoznaniem apelacji wniesionej przez spółkę od tego postanowienia, to uchwała ta podlega uwzględnieniu przez sąd drugiej instancji w ramach zasady aktualności.

Warto zwrócić uwagę, iż art. 273 k.s.h. wymienia również negatywne przesłanki przerwania, w powyższy sposób, procesu likwidacji spółki z o. o. Otóż, są to takie okoliczności jak:

– wystąpienie z żądaniem rozwiązania spółki przez niebędącego wspólnikiem członka organu spółki,

– wystąpienie z żądaniem rozwiązania spółki przez organ, o którym mowa w art. 271 pkt. 2,

– wszczęcie postępowania przez sąd rejestrowy w przedmiocie rozwiązania spółki, w sytuacjach opisanych do art. 21 k.s.h.,

Należy uznać, że jeżeli wniosek złożył cały organ, nie ma znaczenia, czy w jego skład wchodzą wspólnicy. Jeżeli jednak w skład organów wchodziliby tylko wspólnicy, wówczas jednomyślna uchwała wspólników wywołałaby zamierzony skutek.

Jeżeli nie ma przeciwwskazań do podjęcia uchwały odwołującej rozwiązanie spółki, wraz z jej podjęciem likwidatorzy tracą swoje dotychczasowe uprawnienia i w sytuacji, gdy likwidatorami byli dotychczasowi członkowie zarządu, powinni kontynuować wypełnianie obowiązków w ramach funkcji pełnionych przed rozpoczęciem procedury likwidacji spółki.

 

na podstawie:

A. Kidyba, Komentarz aktualizowany do art.273 Kodeksu spółek handlowych LEX/el. 2011, Stan prawny: 2011.07.01

P. Skorupa, „Likwidacja spółki z o. o. – zagadnienia praktyczne procedury likwidacyjnej” Prawo spółek nr 4 kwiecień 201

Polecane

Najnowsze