Zmiana wzorów imiennych informacji o przychodach (dochodów)

Zmiana wzorów imiennych informacji o przychodach (dochodów)

Druki IFT-3 i IFT-3R stanowią informację o przychodach (dochodach) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu lub pośredniemu odbiorcy. Druk IFT/A stanowi informację o numerach rachunków i wysokości przychodów (dochodów) lub postawionych do dyspozycji faktycznemu lub pośredniemu odbiorcy.

Przychody (dochody) objęte zakresem wymienionych wyżej informacji to, zgodnie z art. 42c ust 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

1. odsetki wypłaconych lub stawianych do dyspozycji, związanych z wierzytelności wszelkiego rodzaju, a w szczególności ze skarbowych papierów wartościowych, z obligacji lub skryptów dłużnych, włącznie z papierami i nagrodami mającymi związek z takimi papierami, obligacjami i skryptami dłużnymi. Wyjątek stanowią tutaj opłaty karne z tytułu opóźnionej płatności.

2. odsetki naliczone lub skapitalizowane w momencie sprzedaży, zwrotu lub umorzenia wierzytelności, o których mowa w pkt.1,

3. uzyskane z odsetek przychody (dochody), bezpośrednio lub za pośrednictwem pośredniego odbiorcy, wypłacane przez:

a. fundusze inwestycyjne, podmioty traktowane jako fundusze inwestycyjne na podstawie zaświadczenia wydanego przez właściwy organ,

b. przedsiębiorstwa wspólnego inwestowania ustanowione poza terytorium UE,

4. przychody (dochody) uzyskane w związku ze sprzedażą, zwrotem lub umorzeniem akcji, udziałów lub jednostek w:

a. funduszach inwestycyjnych bądź podmiotach traktowanych jako fundusze inwestycyjne na podstawie zaświadczenia wydanego przez właściwy organ,

b. przedsiębiorstwa wspólnego inwestowania ustanowione poza terytorium UE,

– jeżeli podmioty te zainwestowały bezpośrednio bądź pośrednio przez inne podmioty lub przedsiębiorstwa, ponad 40% swoich aktywów w wierzytelności, o których mowa w pkt 1., w zakresie, w jakim przychód (dochód) ten odpowiada zyskom osiąganym bezpośrednio z odsetek w rozumieniu punktów 1 i 2.

Podmioty zobowiązane do sporządzenia imiennych informacji (tzw. podmioty wypłacające) to osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które wypłacają lub stawiają do dyspozycji wymienione powyżej przychody (dochody), w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, na rzecz faktycznego lub pośredniego odbiorcy. Podmiotem zobowiązanym jest również pośredni odbiorca, który ma miejsce zamieszkania na terytorium Polski, który wypłaca bądź też stawia do dyspozycji przychody (dochody), na rzecz faktycznego odbiorcy.

Podmioty wypłacające zobowiązane są do sporządzenia i przesłania w terminie do końca miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego imiennych informacji o przychodach(dochodach):

1. faktycznemu lub pośredniemu odbiorcy, któremu wypłaca lub też stawia do dyspozycji przychody (dochody) i który ze względu ma miejsce zamieszkania lub siedzibę (miejsce prowadzenia działalności) podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej. Dotyczy to również terytoriów, z którymi Polska zawarła umowy o opodatkowaniu przychodów (dochodów) z oszczędności, a więc terytoriów zależnych lub terytoriów stowarzyszonych Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz Królestwa Niderlandów.

2. urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Pod pojęciem faktycznego odbiorcy należy rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną, osiągającą przychody (dochody), o których mowa powyżej.

Pośrednim odbiorcą są podmioty, którym wypłacane są bądź też stawiane do dyspozycji przychody (dochody) osiągane przez faktycznego odbiorcę, chyba że udokumentuje podmiotowi wypłacającymi, że:

1. jest osobą prawną inna niż spółka jawna i komandytowa utworzoną według prawa Królestwa Szwajcarii (handelsbolag (HB) i kommanditbolag (KB) i Republiki Fińskiej (avoin yetiö (Ay) i kommandiittiyhtiö (Ky)/öppet bolag i kommanditbolag) lub,

2. jego dochody podlegają opodatkowaniu na zasadach przewidzianych dla opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej lub,

3. jest funduszem inwestycyjnym, lub

4. na podstawie wydanego przez właściwy organ zaświadczenia, jest traktowany jako fundusz inwestycyjny.

Jeżeli podmiot wypłacający nie posiada imiennych informacji dotyczących:

1. przychodów (dochodów) uzyskanych z odsetek, o których mowa w pkt. 3 i 4 wymienionych przychodów (dochodów), w takiej sytuacji za przychody (dochody) uznaje się całość wypłaconych lub postawionych do dyspozycji kwot,

2. udziału aktywów zainwestowanych w wierzytelności, akcje, udziały lub jednostki, o których mowa w pkt. 5 wymienionych przychodów (dochodów), w takiej sytuacji uznaje się, że dział wynosi ponad 40%. Jeżeli podmiot wypłacający nie jest w stanie określić kwoty przychodu uzyskanego przez faktycznego odbiorcę, uznaje się, że przychód odpowiada zyskom ze sprzedaży, zwrotu lub umorzenia akcji, udziałów lub jednostek. .

Źródło: Art. 42c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Polecane

Najnowsze