Udzielanie pomocy de minimis przedsiębiorcom uczestniczącym w targach lub wystawach za granicą

Udzielanie pomocy de minimis przedsiębiorcom uczestniczącym w targach lub wystawach za granicą

Zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2005r., pomoc publiczna może być udzielona przedsiębiorcy, który:

1) wykonuje działalność gospodarczą i ma siedzibę lub oddział – a w przypadku osób fizycznych miejsce zamieszkania – na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2) w bieżącym roku kalendarzowym oraz dwóch poprzedzających go latach kalendarzowych nie otrzymał pomocy de minimis, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekracza równowartość w złotych 200 tys. euro, a dla przedsiębiorców działających w sektorze transportu drogowego 100 tys. euro,

3) nie posiada zaległości podatkowych i zaległości z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i na ubezpieczenie zdrowotne,

4) należycie wypełnia zobowiązania wynikające z innych umów dotyczących przedsięwzięć w zakresie promocji eksportu zawartych z ministrem właściwym do spraw gospodarki.

Pomoc publiczna jest udzielana w formie dotacji, która stanowi refundację części wydatków kwalifikowanych poniesionych w wyniku realizacji projektu. Dofinansowanie takie może otrzymać przedsiębiorca, który:

1) uczestniczył na własny rachunek jako wystawca w targach lub wystawach za granicą w celu rozpoznania możliwości eksportowych na dany rynek, promocji swoich produktów lub nawiązania kontaktów handlowych,

2) podpisał umowę o dofinansowanie z ministrem właściwym do spraw gospodarki nie później niż do dnia 30 kwietnia 2009 r.,

3) poniósł wydatki kwalifikowane w okresie od dnia określonego w umowie o dofinansowanie, jednakże nie później niż do dnia 30 czerwca 2008 r.

Dofinansowanie otrzymane na warunkach i w trybie rozporządzenia z 22 grudnia 2005r. wyłącza możliwość ubiegania się przez przedsiębiorcę o pomoc publiczną na ten sam cel z innego źródła lub w innej formie, a ponadto o dofinansowanie na podstawie tego rozporządzenia nie może ubiegać się przedsiębiorca, który otrzymał na ten sam cel pomoc publiczną z innego źródła. Dofinansowanie może być udzielone na wsparcie udziału przedsiębiorców w mających istotne znaczenie dla polskiej gospodarki targach lub wystawach za granicą zakwalifikowanych w danym roku kalendarzowym jako imprezy dotowane. Listy imprez dotowanych na każdy rok kalendarzowy ustala minister właściwy do spraw gospodarki i ogłasza w powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej. Wysokość dofinansowania udzielana przedsiębiorcy nie może przekroczyć 50 % poniesionych i udokumentowanych fakturami oraz dokumentami potwierdzającymi poniesienie wydatków kwalifikowanych netto uczestnictwa w targach lub wystawach za granicą i nie może wynieść jednorazowo więcej niż 20.000 złotych.

Przedsiębiorca ubiegający się o dofinansowanie składa do ministra właściwego do spraw gospodarki wniosek o dofinansowanie nie później niż na 6 tygodni przed terminem rozpoczęcia targów lub wystaw dołączając do niego następujące dokumenty:

1) kopię zaświadczenia o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej albo kopię odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, wystawione nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,

2) kopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji w krajowym rejestrze podmiotów gospodarki narodowej REGON,

3) kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jaką wnioskodawca otrzymał w bieżącym roku kalendarzowym oraz dwóch poprzedzających go latach kalendarzowych,

4) oświadczenia o kwalifikowalności VAT – w przypadku przedsiębiorców, którzy nie mają możliwości odzyskania poniesionego podatku VAT.

Minister właściwy do spraw gospodarki rozpatruje wnioski o dofinansowanie, badając je zarówno pod względem merytorycznym, jak i formalnym. Wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu nie podlegają rozpoznaniu. O pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia minister właściwy do spraw gospodarki informuje przedsiębiorcę w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku. W sytuacji złożenia niekompletnego lub nieprawidłowo wypełnionego wniosku, minister właściwy do spraw gospodarki może jednokrotnie wezwać przedsiębiorcę do uzupełnienia lub poprawienia wniosku, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania przez przedsiębiorcę. Jeżeli w w tym terminie wniosek nie zostanie uzupełniony lub poprawiony – pozostaje on bez rozpoznania.

Polecane

Najnowsze