Reklama niegodziwa jako czyn nieuczciwej konkurencji

Reklama niegodziwa jako czyn nieuczciwej konkurencji

Obowiązującą aktualnie regulacją tej materii jest ustawa z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, której wielokrotne nowelizacje dostosowywały przepisy do zmieniających się warunków, poddając je procesowi europeizacji oraz zbliżaniu do prawu konkurencji, zwanego także prawem antymonopolowym, którego zadaniem jest zapewnienie konkurencji jako takiej, bo dopiero, gdy możemy mówić o istnieniu konkurencji, możliwa jest ocena, czy jest ona uczciwa czy też nie.

W dziedzinie zwalczania nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy kluczowe znaczenie przypisać należy art. 16 wspomnianej wyżej ustawy, który zawiera katalog czynów klasyfikowanych jako sprzeczne z zasadami uczciwej rywalizacji gospodarczej. Ustawodawca ograniczył się do wymienienia jedynie najczęstszych form jakie przybiera nieuczciwa reklama. Brak wyczerpującego wyliczenia uzasadnia cechujący reklamę dynamizm, który przy zastosowaniu zamkniętego katalogu form, powodowałby iż regulacja co rusz okazywałaby się fragmentaryczna i nie zapewniała właściwej ochrony. Zauważyć należy, że reklamie częstokroć będzie można przypisać cechy wypełniające znamiona więcej niż tylko jednego stypizowanego czynu nieuczciwej konkurencji z zakresu reklamy gdyż, na co wskazuje także piśmiennictwo z tego zakresu, podział jaki przedstawia nam art. 16 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie ma charakteru rozłącznego.

Artykuł 16 ust. 1 pkt. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji stanowi, iż czynem nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy jest w szczególności reklama sprzeczna z przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub uchybiająca godności człowieka. Żaden z aktów międzynarodowych mających na celu ochronę praw człowieka nie definiuje jednak pojęcia „godność człowieka”, choć jest ona uznawana za wartość najwyższą i odwołują się do niej najważniejsze akty demokratycznych państw. Nauka prawa konstytucyjnego podkreśla, iż pojęcie to powinno być rozumiane szeroko obejmując poszanowanie wszelkich wartości jakie człowiek uznaje i reprezentuje. Odwołanie się w przepisie do pojęcia „godności człowieka” jest nakazem moralnym jaki zostaje narzucony porządkowi prawnemu, który ma za zadanie wyegzekwować poszanowanie jednostki i jej wewnętrznej wolności.

Z reklamą niegodziwą, czyli uchybiającą godności człowieka będziemy mieli do czynienia w przypadku wystąpienia sprzeczności między przekazem reklamowym a zasadami moralnymi i etycznymi, jakie uważa się w Polsce za ogólnie przyjęte. Niewystarczające jest jednak, dla zaklasyfikowania reklamy jako uchybiającej godności człowieka, naruszenie ogólnie przyjętych kanonów estetyki czy stworzenie reklamy określanej jako „w złym guście”, ponieważ zadaniem reklamy nie jest kształtowanie poczucia piękna i estetyki, a ochrona podstawowych wartości jakie charakteryzują społeczeństwo. Uwagę warto zwrócić także na fakt, iż ocena godziwości reklamowych treści poddana jest upływowi czasu, który powoduje zmiany w stosunkach społecznych.

Polecane

Najnowsze