Urlop bezpłatny

Urlop bezpłatny

Podstawa prawna urlopu bezpłatnego

Urlop bezpłatny uregulowany jest, podobnie jak urlop wypoczynkowy w kodeksie pracy w dziale siódmym zatytułowanym „Urlopy pracownicze” i obejmuje art. 174-1741 KP.

Warunki formalne i powody udzielania urlopu

Jednym z podstawowych i zarazem najważniejszych elementów urlopu bezpłatnego jest pisemny wniosek pracownika o jego udzielenie. Wniosek ma charakter obligatoryjny i jest fundamentalnym warunkiem udzielenia urlopu bezpłatnego. Należy podkreślić, że pracodawca może udzielić pracownikowi urlopu, lecz wniosek ten nie jest wiążący.

Warto pamiętać, że okres przebywania na urlopie bezpłatnym z wniosku pracownika nie wlicza się do stażu pracy, który jest podstawą do ustalenia przywilejów pracowniczych.

Przepisy nie określają okresu na jaki można udzielić pracownikowi urlopu bezpłatnego, lecz w przypadku gdy okres ten przekracza 3 miesiące, strony mają prawo do określenia dopuszczalności odwołania urlopu z ważnych przyczyn.

Kolejną przyczyną udzielenia urlopu bezpłatnego jest tzw. porozumienie pracodawców, w celu oddelegowania pracownika do wykonywania pracy u innego pracodawcy. Oddelegowanie pracownika wymaga jego pisemnej zgody. W przypadku tego rodzaju urlopu bezpłatnego, czas ten wliczony jest do okresu pracy od którego uzależnione są uprawnienia pracownicze.

Artykuł 174 § 4 KP, jest przepisem blankietowym który wskazuje, że przepisów o urlopie bezpłatnym nie stosuje się w przypadkach określonych innymi przepisami tj.:

  •   art. 146 ust. 2   Prawo bankowe.

  •   art. 124 ust. 2     Powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

  •   art. 8 ust. 1   Radiofonia i telewizja.

  •   art. 47 ust. 8   Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

  •   art. 25 ust. 1(1)   Związki zawodowe.

  •   art. 6 ust. 5   Krajowa Szkoła Administracji Publicznej.

  •   § 7 ust. 2   Zasady wynagradzania oraz szczególne uprawnienia osób biorących udział w wyprawach polarnych prowadzonych i organizowanych przez Polską Akademię Nauk.

Przepisy te określają szczególny sposób udzielania urlopów bezpłatnych dla poszczególnych grup pracowniczych.

Polecane

Najnowsze