Urlop wypoczynkowy

Urlop wypoczynkowy

Czym jest urlop wypoczynkowy?

Urlop wypoczynkowy podobnie jak prawo do wynagrodzenia jest jednym z przywilejów pracowniczych. Jest to prawo, którego żaden z pracowników nie może się zrzec i jest prawem niezbywalnym. Urlop przysługuje pracownikowi corocznie i ma charakter odpłatny, powinien zostać udzielony w dniach, które są dla pracownika dniami pracy w sposób nieprzerwany. Urlop powinien zostać udzielony pracownikowi w roku kalendarzowym, w którym uzyskał do niego prawo.

Wymiar urlopu wypoczynkowego i sposób jego udzielania

Wymiar urlopu wypoczynkowego uzależniony jest od tzw. stażu pracy. Do stażu pracy zalicza się okres ukończonej wcześniejszy szkoły, oraz okresy wcześniejszego zatrudnienia.

Okres podlegający doliczeniu w poczet stażu pracy, jako podstawy obliczenia urlopu wypoczynkowego:

1)   zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej – przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 3 lata,

2)   średniej szkoły zawodowej – przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 5 lat,

3)   średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych – 5 lat,

4)   średniej szkoły ogólnokształcącej – 4 lata,

5)   szkoły policealnej – 6 lat,

6)   szkoły wyższej – 8 lat.

Powyższe okresy wraz z przepracowanymi latami dają podstawę obliczeniową okresu od którego zależy wymiar urlopu i jest to kolejno:

1)   20 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat,

2)   26 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

Także po ukończeniu szkoły wyższej oraz po przepracowaniu dwóch lat pracownik osiąga najwyższy wymiar urlopu wypoczynkowego tj. 26 dni w skali roku.

W przypadku osób podejmujących pracę po raz pierwszy w danym roku kalendarzowym, okres urlopu obliczany jest w wymiarze 1/12 urlopu przysługującego po przepracowaniu roku. W tym także przypadku pracownik uzyskuje prawo do urlopu po przepracowaniu każdego miesiąca.

Przykładowo po pierwszym przepracowanym miesiącu pracownik uzyskuje 2 dni urlopu.

Urlop może zostać podzielony na części na wniosek pracownika, z tym że jeden okres urlopu nie może być krótszy niż 14 dni.

Warto zapamiętać

przesunięcie planowego urlopu może nastąpić na wniosek pracownika umotywowany ważnymi przyczynami

  • przesunięcie może także nastąpić, gdy nieobecność pracownika poważnie zakłóciła by tok pracy

  • w okresie wypowiedzenia pracownik jest obowiązany wykorzystać przysługujący mu urlop

  • pracodawca może odwołać pracownika z urlopu, gdy jego obecność wymagana jest na podstawie okoliczności nie znanych w chwili rozpoczęcia urlopu

  • w razie odwołania pracownika z urlopu, pracodawca winien pokryć koszty poniesione przez pracownika, w związku z odwołaniem z urlopu

Polecane

Najnowsze