Warunki ubiegania się o koncesję

Warunki ubiegania się o koncesję

Przymus koncesyjny

Koncesje ustanowione zostały tylko w dziedzinach działalności gospodarczej mających szczególne znaczenie ze względu na obronność i bezpieczeństwo państwa lub obywateli albo ze względu na inny ważny interes publiczny. Przymus koncesyjny obejmuje wykonywania działalności gospodarczej w zakresie:

a)  poszukiwania lub rozpoznawania złóż kopalin, wydobywania kopalin ze złóż, bezzbiornikowego magazynowania substancji oraz składowania odpadów w górotworze

b)  wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją

c)  wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania, dystrybucji i obrotu paliwami i energią

d)  ochrony osób i mienia

e)  rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych

f)  przewozów lotniczych

Wniosek o udzielenie koncesji

Koncesje w świetle kodeksu postępowania administracyjnego są indywidualnymi aktami administracyjnymi, którą mogą być wydawane tylko na wniosek przedsiębiorcy. Wniosek ten powinien zawierać:

• firmę przedsiębiorcy, oznaczenie jego siedziby i adresu albo miejsca zamieszkania i adresu oraz adresu głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej

• numer w rejestrze przedsiębiorców lub w ewidencji oraz numer identyfikacji podatkowej

• określenie rodzaju i zakresu wykonywania działalności gospodarczej, na którą ma być udzielona koncesja

We wniosku należy podać także informacje oraz dołączyć dokumenty określone w przepisach regulujących działalność gospodarczą wymagającą uzyskania koncesji.

Kompetencje organu koncesyjnego

Decyzje administracyjne w sprawie koncesji podejmowane są zazwyczaj po przeprowadzeniu przez organ koncesyjny samodzielnego postępowania administracyjnego. Przed podjęciem decyzji w sprawie udzielenia koncesji organ koncesyjny może przede wszystkim: wezwać wnioskodawcę do uzupełnienia, w wyznaczonym terminie, brakującej dokumentacji poświadczającej, że spełnia on warunki określone przepisami prawa, wymagane do wykonywania określonej działalności gospodarczej. Organ zobowiązany jest dokonać sprawdzenia faktów podanych we wniosku o udzielenie koncesji w celu stwierdzenia, czy przedsiębiorca spełnia warunki wykonywania działalności gospodarczej objętej koncesją oraz czy daję rękojmię prawidłowego wykonywania działalności objętej koncesją.

Tryb ograniczonej liczby koncesji

Jak można się już było przekonać postępowanie w sprawie koncesji uregulowane jest zasadniczo przepisami k.p.a., jednak szczególny tryb postępowania ustawodawca uregulował w zakresie sytuacji gdzie organ przewiduje wydać ograniczoną liczbę koncesji. W omawianej tutaj sytuacji organ fakt ten powinien ogłosić w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Ogłoszenie obejmuje: określenie przedmiotu i zakresu koncesjonowanej działalności gospodarczej, liczbę koncesji, szczególne warunki wykonywania działalności gospodarczej, termin i miejsce składania wniosków o udzielenie koncesji, wymagane dokumenty oraz czas na jaki ma być udzielona koncesja.

Jeżeli liczba przedsiębiorców, spełniających warunki do udzielenia koncesji i dających rękojmie prawidłowego wykonywania działalności objętej koncesją jest większa niż liczba koncesji przewidzianych do udzielenia, organ koncesyjny obowiązkowo zarządza przetarg. Przedsiębiorcy sporządzają oferty w języku polskim i składają je w miejscu i terminie przewidzianym w ogłoszeniu. Oferta powinna zawierać firmę przedsiębiorcy oraz deklarowaną wysokość opłaty za udzielenie koncesji. Organ koncesyjny dokonuje wyboru ofert w liczbie zgodnej z liczbą koncesji, kierując się wysokością zadeklarowanych opłat. W przypadku gdy kilku przedsiębiorców zadeklarowało opłatę w takiej samej wysokości, organ koncesyjny wzywa tych przedsiębiorców do ponownego zadeklarowania opłaty i wybiera opłatę wyższą.

Przesłanki odmowy udzielenia koncesji

Koncesja jest decyzją administracyjną swobodną to organ w oparciu o przeprowadzone postępowanie decyduje od przyznaniu bądź odmowie koncesji. Może on odmówić udzielenia koncesji w szczególności:

• gdy przedsiębiorca nie spełnia warunków wykonywania działalności gospodarczej objętej koncesją

• ze względu na zagrożenie bezpieczeństwa państwa lub obywateli

• jeżeli w wyniku przetargu koncesja została udzielona innemu podmiotowi

• w przypadkach określonych w innych przepisach

Polecane

Najnowsze