Obowiązki pracowników związane z bezpieczeństwem i higieną pracy -cz.2

Obowiązki pracowników związane z bezpieczeństwem i higieną pracy -cz.2

Obowiązki kierowników

Pracownicy na kierowniczych stanowiskach to specyficzna grupa, której obowiązki zostały odrębnie uregulowane. Są to osoby, które obok pracodawcy mogą ponosić odpowiedzialność prawnokarną za niedopełnienie obowiązków związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. Zgodnie z artykułem 220 Kodeksu karnego, kto, będąc odpowiedzialny za bezpieczeństwo i higienę pracy, nie dopełnia wynikającego stąd obowiązku i przez to naraża pracownika na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Przy działaniu nieumyślnym czyn jest zagrożony karą grzywny, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Dobrowolne uchylenie grożącego niebezpieczeństwa powoduje niepodleganie karze.

W związku z tak sformułowanym przepisem, realizacja obowiązków z zakresu bhp przez osobę na kierowniczym stanowisku powinna odbywać się z zachowaniem najwyższej staranności. Osoba na kierowniczym stanowisku realizuje swój obowiązek poprzez organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Do niej też powinny być zgłaszane wszelkie usterki i uchybienia związane ze stanowiskiem pracy. Kierujący pracą ma obowiązek dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem, jak również o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem.

Kierowanie pracą polegać musi również na organizowaniu, przygotowywaniu i prowadzeniu prac uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy. Zadaniem osoby na kierowniczym stanowisku jest również egzekwowanie przestrzegania przez pracowników przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Z tych obowiązków wynika kolejny wymieniony przez Kodeks. Niezbędne jest zapewnianie wykonania zaleceń lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad pracownikami.

Rozporządzenia szczegółowe

Specyfika pracy w poszczególnych sektorach gospodarki wymogła konieczność odrębnego uregulowania zaleceń dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na różnych stanowiskach. Regulacja tak jest możliwa dzięki delegacji ustawowej z artykułu 23715 Kodeksu pracy.

W ukształtowaniu obecnego stanu prawnego przepisów bhp brali udział ministrowie wielu resortów. Należy tu wymienić przykładowo rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U. 2000 Nr 26 poz. 313 ze zm.), rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U. 2000 Nr 40 poz. 470), rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 października 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłu koncentratów spożywczych (Dz.U. 2003 Nr 194 poz. 1899), rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w komunikacji miejskiej oraz autobusowej komunikacji międzymiastowej (Dz.U. 2005 Nr 219 poz. 1866), rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz.U. 2006 Nr 161 poz. 1141) czy rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji filmowej (Dz.U. 2011 Nr 75 poz.401)

Polecane

Najnowsze