Umowy dotyczące spadku cz. 2 – umowa zbycia spadku

Umowy dotyczące spadku cz. 2 – umowa zbycia spadku

Podmioty umowy

Spadkobierca w momencie przyjęcia spadku zyskuje uprawnienie do zbycia tego spadku.

Stronami umowy mogą być następujące osoby:

– spadkobiercy albo

– spadkobierca i osoba trzecia.

Przedmiot umowy

Zbyciu podlega:

– cały majątek wchodzący w skład spadku, jeżeli odziedziczyła go tylko jedna osoba,

– ułamkowa część spadku,

– udział spadkowy,

– część ułamkowa udziału spadkowego.

Przedmiotem umowy o zbycie spadku są prawa majątkowego, dlatego też zbyciu nie podlegają długi spadkowe. Ustawodawca przewidział solidarną odpowiedzialność zbywcy i nabywcy za długi spadkowe.

Forma umowy

Umowa musi zostać zawarta w formie aktu notarialnego, gdyż jest to warunek konieczny dla zachowania ważności rozporządzenia.

Zbycie spadku może nastąpić w formie następujących umów:

– umowa sprzedaży,

– umowa zamiany,

– darowizna,

– inna umowa zobowiązująca do zbycia spadku.

Umowy te, co do zasady przenoszą na nabywcę spadek chyba, że strony w umowie postanowiły inaczej. Ponadto, jeżeli strony zawarły wcześniej umowę, w której zostało wskazane zobowiązanie do przeniesienia spadku, wówczas umowa zbycia jest ważna o tyle o ile istnieje zobowiązanie wynikające z pierwszej umowy.

Skutki zbycia/nabycia spadku

– nabywca spadku wstępuje w prawa i obowiązki spadkobiercy (zbywcy), czyli jest uprawniony do podejmowania takich samych działań jak spadkobierca;

– zbywca jest zobowiązany by wydać nabywcy:

  • to co wskutek zbycia, utraty lub uszkodzenia przedmiotów należących do spadku zostało uzyskane w zamian;
  • to co otrzymał w zamian za naprawienie szkody;
  • jeżeli zbycie spadku było odpłatne – jest zobowiązany do wyrównania ubytku wartości powstałego przez zużycie lub rozporządzenie nieodpłatne przedmiotami należącymi do spadku;

– zbywca ma prawo domagać się od nabywcy zwrotu wydatków i nakładów poczynionych na spadek;

– korzyści oraz ciężary, które są związane z przedmiotami należącymi do spadku, a także ryzyko ich utraty bądź uszkodzenia przechodzi na nabywcę (z chwilą zawarcia umowy zbycia);

Odpowiedzialność zbywcy i nabywcy

Odpowiedzialność wobec wierzycieli za długi spadkowe zbywcy jak i nabywcy jest solidarna. Ponadto nabywca ponosi względem zbywcy odpowiedzialność za to, że wierzyciele będą żądać od zbywcy spełnienia świadczeń na zaspokojenie długów spadkowych. Oznacza to, że jeżeli wierzyciel zrealizuje swoją wierzytelność w stosunku do zbywcy, wówczas nabywca będzie odpowiadał za szkodę, jaką zbywca poniósł w wyniku takiego zdarzenia. Ustawa pozwala jednak by strony mogły w umowie odmiennie uregulować tę kwestię.

Spadkobierca dokonując zbycia spadku, wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne każdego z przedmiotów wchodzących w skład zbytego spadku.

Polecane

Najnowsze