Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Kiedy możemy mówić o zamówieniu publicznym?

Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych przez pojęcie zamówienia publicznego rozumiemy umowy odpłatne zawierane między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane. Ustawa w art. 3 określa kto może być ów zamawiającym i są to np. jednostki sektora finansów publicznych. Na wstępie należy zauważyć, że mamy jeszcze jeden zasadniczy warunek, a mianowicie wartość zamówienia musi przekroczyć kwotę 14.000 €.

Jakie warunki muszę spełnić ?

W myśl zmienionego art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – dalej Pzp o udzielenie zamówienia publicznego mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

• posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

• posiadania wiedzy i doświadczenia;

• dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

• sytuacji ekonomicznej.

Ustawodawca w tym przepisie przedstawia nam warunki pozytywne rozumiane jako kwalifikację podmiotową przedsiębiorcy dotyczącą jego potencjału, sytuacji na rynku itp. dających gwarancję prawidłowego wykonania zamówienia. Jednak na tym ustawodawca nie kończy w art. 24 ust. 1 – 9 Pzp wymienia on oferentów, którzy są wykluczeni z możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego jest to zatem kwalifikacja negatywna dotyczą m.in. nierzetelności, upadłości, zaległości publicznoprawnych albo karalności za określone przestępstwa.

Już na tym etapie należy zauważyć, że aby ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego należy spełnić zarówno przesłanki negatywne jak i pozytywne.

Wykonawca na żądanie zamawiającego jest zobowiązany nie później niż na dzień składania wniosków lub ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub składania ofert wykazać:

• spełnienie warunków z art. 22 ust. 1 Pzp i

• brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków z art. 24 Pzp

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie

Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, a jeżeli zamawiający żąda dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków, również te dokumenty. Oświadczenie to odnosi się zarówno do przesłanek pozytywnych zawartych w art. 22 Pzp jak i przesłanek negatywnych z art. 24 Pzp.

W praktyce jednak wygląda to nieco inaczej. Trudności może powodować przede wszystkim ustalenie znaczenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie warunków negatywnych. W celu zapobieżenia jakimkolwiek przeszkodą przyjmuję się iż ubiegający się o udzielenie zamówienia powinien przedstawić wyraźne oświadczenie o spełnienie wymogów z art. 22 ust. 1 Pzp oraz brak podstaw do wykluczenia z powodu nie spełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp. Zamawiający może żądać od wykonawcy takich dokumentów jak: aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego czy dokumenty potwierdzające sytuację finansową przedsiębiorcy.

Zamawiający zawsze żąda oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Fakultatywnie w postępowaniach o wartości mniejszej niż „progi unijne” jest natomiast żądanie przez zamawiającego, w zakresie potwierdzenia przez wykonawcę niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp, oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.

Grupa wykonawców

O udzielenie zamówienia może ubiegać się grupa wykonawców. W takim przypadku wykonawcy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu oraz do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w ich imieniu. W przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, każdy z nich powinien spełnić warunki formalne, które dotyczą poszczególnych wykonawców.

Polecane

Najnowsze