Wiek przedemerytalny a wypowiedzenie zmieniające

Wiek przedemerytalny a wypowiedzenie zmieniające

Pracownik znajdujący się w wieku przedemerytalnym to – zgodnie z obowiązującym kodeksem pracy – taki, „któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku”. Zazwyczaj będzie tu mowa o kobiecie która ukończyła 56 lat lub mężczyźnie który ukończył lat 61. Ustawodawca przewidział ochronę dla pracowników wprowadzając zakaz wypowiedzenia umowy o pracę takiemu pracownikowi, a także zakaz zastosowania względem niego wypowiedzenia zmieniającego. Ustanowił on jednak dwa zasadnicze wyjątki, które umożliwiają pracodawcy wypowiedzenie warunków pracy i płacy.

Pierwszą i najważniejszą przesłanką jest to, że wypowiedzenie takie musi stać się konieczne. Znaczy to tyle, że rozwiązanie to jest jedynym skutecznym i nie można zastosować innych działań, które przyniosłyby oczekiwany efekt.

Drugą przesłanką są okoliczności, które wpływają na konieczność tego wypowiedzenia.

I tak może to być:

a.) wprowadzenie nowych zasad wynagradzania dotyczących ogółu pracowników zatrudnionych u danego pracodawcy lub tej ich grupy, do której pracownik należy, bądź

b.) stwierdzoną orzeczeniem lekarskim utratę zdolności do wykonywania dotychczasowej pracy albo niezawinioną przez tego pracownika utratę uprawnień koniecznych do jej wykonywania.

Warte podkreślenia jest to, iż katalog tych okoliczności jest katalogiem zamkniętym, toteż nie wolno go rozszerzać na inne przypadki. Również ich wykładnia nie powinna być dokonywana w sposób rozszerzający, tzn. powinniśmy się trzymać w miarę możliwości dosłownemu znaczeniu zamieszczonych w nich słów.

Polecane

Najnowsze