Straż gminna cz. I

Straż gminna cz. I

Skąd oni się biorą?

 Zgodnie z artykułem 2 ustawy o strażach gminnych, rada gminy po zasięgnięciu opinii Komendanta Wojewódzkiego Policji może na podstawie swojej uchwały powołać do życia jednostkę straży gminnej(miejskiej).

Głównym celem straży gminnej(miejskiej) jest szeroko rozumiany porządek publiczny. Straż w swych zadaniach ściśle współpracuje z Policją, nadzór nad działalnością straży miejskiej sprawuje wójt, burmistrz(prezydent).

Co oni robią?

Zadania straży gminnej to szeroki wachlarz obowiązków, który został określony w artykule 11 ustawy o strażach gminnych, są to między innymi:

  1)   ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,

  2)   czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego – w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,

2a)   kontrola publicznego transportu zbiorowego – w zakresie określonym w art 45 ust 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. Nr 5, poz. 13),

  3)   współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,

  4)   zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia,

  5)   ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,

  6)   współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,

  7)   doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,

  8)   informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,

  9)   konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.

Szeroki zakres działalności, umożliwia odciążenie policji o tego typu zadań, na poczet chwytania prawdziwych przestępców.

Kto może być strażakiem?

Wiele osób z pewnością wyobraża sobie, że każda przypadkowa osoba może zostać strażnikiem gminny, otóż nie. Kandydaci na strażaków, muszą spełnić warunki formalne określone w ustawie, oraz przejść specjalistyczny kurs.

Strażnikiem gminnym może zostać:

  1)   posiada obywatelstwo polskie,

  2)   ukończyła 21 lat,

  3)   korzysta z pełni praw publicznych,

  4)   posiada co najmniej wykształcenie średnie,

  5)   cieszy się nienaganną opinią,

  6)   jest sprawna pod względem fizycznym i psychicznym,

  7)    nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

  8)   ma uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Źródło: Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych. (Dz. U. z dnia 9 października 1997 r.)

Polecane

Najnowsze