Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości przez organy administracji publicznej (art. 8 u.s.d.g.)

Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości przez organy administracji publicznej (art. 8 u.s.d.g.)

Podstawowe kierunki polityki gospodarczej jaka powinna być przez państwo realizowana wyznacza znowelizowany w 2008r. art. 8 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (u.s.d.g.). Zgodnie z jego treścią organy administracji publicznej wspierają rozwój przedsiębiorczości, w szczególności mikro, małych i średnich, tworząc korzystne warunki do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej, a także poprzez wdrażanie programów pomocowych. Na podstawie tego przepisu na organy administracji publicznej nie został nałożony obowiązek podjęcia ściśle określonych czynności, ponieważ nie zostały one w przepisie wymienione (nawet w sposób przykładowy). Ustawodawca nie tylko nie nałożył na organy administracji publicznej jakiś szczególnych zadań, ale także nie wyposażył ich w żadne środki mające za zadanie wspierać rozwój przedsiębiorczości. Niedookreśloność pojęcia „wpieranie rozwoju przedsiębiorczości” sprawia, że wyznaczenie jego zakresu przedmiotowego będzie następowało poprzez działania podejmowane przez organy administracji publicznej. Co za tym idzie przepis ten jest jedynie generalną normą – nie stanowi samodzielnej podstawy podejmowania działań przez organy administracji publicznej, a jedynie wyznacza ich ogólny kierunek, który swoje rozwinięcie znajduje w szczegółowych rozwiązaniach prawnych zarówno rangi ustawowej jak i podustawowej.

Adresaci normy.

Adresatem art. 8 u.s.d.g. nie są organy władzy ustawodawczej – Sejm i Senat tylko, co jest wprost w tym przepisie wyrażone, organy administracji publicznej. Zgodnie z art. 5 § 2 pkt 3 Kodeksu postępowania administracyjnego, do którego należy się w tym przypadku odwołać, przez organy administracji publicznej rozumie się ministrów, centralne organy administracji rządowej, wojewodów, działające w ich lub we własnym imieniu inne terenowe organy administracji rządowej (zespolonej i niezespolonej), organy jednostek samorządu terytorialnego oraz organy i podmioty wymienione w art. 1 pkt 2, czyli inne organy państwowe i podmioty powołane z mocy prawa lub na podstawie porozumień do załatwiania spraw indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnej.

Adresaci wsparcia.

Adresatem wparcia udzielanego przez ograny administracni pubicznej będą przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 u.s.d.g., czyli wykonujące we własnym imieniu działalność gospodarczą osoby fizyczne, prawne i jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, a także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. Jednak odwołując się do treści art. 8 ust. 1 u.s.d.g. za podstawowego adresata wsparcia organów administracji publicznej w sferze rozwoju przedsiębiorczości uznać należy mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w rozumieniu nadanym tym pojęciom przez art. 104-106 u.s.d.g. oraz rozporządzenie nr 70/2001 w brzmieniu ustalonym rozporządzeniem nr 364/2004. Takie rozwiązanie zasługuje na pełną aprobatę, gdyż mimo ograniczonych możliwości rozwoju to właśnie te przedsiębiorstwa stanowią największy odsetek w strukturze przedsiębiorców w Polsce.

Obowiązek informacyjny.

Art. 8 u.s.d.g. na organy administracji publicznej wdrażające programy pomocowe nakłada obowiązek informacyjny polegający na zobowiązaniu organów administracji publicznej do przekazywania Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, za pośrednictwem drogi elektronicznej, danych dotyczących warunków i form udzielanej pomocy, które Agencja gromadzi i udostępnia na stronie internetowej.

Polecane

Najnowsze