Usługi cateringowe a prawo do odliczenia VAT

Usługi cateringowe a prawo do odliczenia VAT

Ustawodawca nie zdefiniował jednak ani pojęcia usług gastronomicznych, ani cateringowych.

Wraz z pierwszą nowelizacją ustawy w 2011 r. uchylony został art. 8 ust 3 ustawy, dodano art.. 5a, w związku z tym czynności podlegające opodatkowaniu mogą być sklasyfikowane wg PKWIU jedynie w sytuacji, gdy rozporządzenia wykonawcze lub ustawa odwołują się do symboli statystycznych. Polskie orzecznictwo odwołuje się do definicji usług gastronomicznych i cateringowych zawartych w Słowniku Języka Polskiego PWN zgonie, z którym:

– .usługa gastronomiczna polega na przygotowaniu i podaniu posiłku w miejscu, w którym jest on przyrządzany, tj. w restauracji czy innym lokalu,

– usługa cateringu oznacza dostarczenie przygotowanych posiłków w miejsce wskazane przez zamawiającego, np. do siedziby spółki.

Stanowiska co do prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu usług cateringowych są podzielone. Część specjalistów stwierdza, że w związku z wprowadzonymi zmianami dotyczącymi m.in. klasyfikacji statystycznych, pojęcie usług gastronomicznych obejmuje swoim zasięgiem również usługi cateringowe, w związku z czym podatnikom nie przysługuje prawo do odliczenia podatku. Pozostała część specjalistów odwołując się zarówno do definicji słownikowych w/w pojęć oraz zasady stałości wyrażonej w prawie unijnym (wynika z niej zakaz wprowadzania przez państwa członkowskie nowych ograniczeń w prawie do odliczania podatku) stwierdza, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie usług cateringowych nie uległo zmianie, o ile oczywiście ich nabycie nastąpiło w celu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu.

W sytuacji, gdy podatnik zdecyduje się na odliczanie podatku naliczonego z tytułu zakupu usług cateringowych ważnym jest prawidłowe udokumentowanie usługi, które pozwoli urzędnikom rozwiać wszelkie powstałe wątpliwości dotyczące charakteru transakcji i jednoznacznie zakwalifikować ją jako usługę cateringową. Sama faktura dokumentująca zakup omawianej usługi może być niewystarczająca.

Polecane

Najnowsze