Kto płaci podczas choroby pracownika

Kto płaci podczas choroby pracownika

Kiedy pracownik z prawem do zasiłku chorobowego dostarczy zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby lub pobytu w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej i nie istnieją żadne przyczyny wyłączające, pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy.

To, kto będzie odpowiadał za wypłatę pracownikowi zasiłku chorobowego, jest uzależnione od ilości osób zgłoszonych do ubezpieczenia chorobowego przez dany zakład pracy. Kwestię tę reguluje szczegółowo artykuł 61 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz. U. 2010 nr 77 poz. 512).

W przypadku pracodawcy zgłaszającego do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych zasiłek oblicza i wypłaca pracodawca. Wyjątek stanowi sytuacja, w której osobom uprawnionym do zasiłków i pracującym u takiego pracodawcy skończył się okres ubezpieczenia. Wówczas zasiłek oblicza i wypłaca ZUS.

Jeżeli osób zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego jest u danego pracodawcy mniej niż 20 odpowiedzialny za naliczenie i wypłatę zasiłku chorobowego jest ZUS. Pracodawca jest jednak zobowiązany przekazać ZUS-owi dokumentację niezbędną do ustalenia wysokości świadczenia.

Jeżeli pracodawca chce ustalić, czy w jego przypadku zobowiązany do naliczenia wysokości zasiłku chorobowego i jego wypłaty jest on sam czy ZUS, musi uwzględnić ilość pracowników zgłoszonych do ubezpieczenia chorobowego według stanu na dzień 30 listopada poprzedniego roku kalendarzowego. Jeżeli według stanu na ten dzień nikt nie był zgłoszony do ubezpieczenia chorobowego, co będzie miało miejsce np. w przypadku nowo powstałych płatników składek, należy uwzględnić stan na pierwszy miesiąc, w którym dokonano zgłoszenia pracowników do ubezpieczenia chorobowego.

Polecane

Najnowsze