Zasady reprezentacji spółki komandytowej przez komandytariusza

Zasady reprezentacji spółki komandytowej przez komandytariusza

Reprezentacja spółki komandytowej przez komandytariusza jako pełnomocnika

Zgodnie z art. 118 § 1 k.s.h. komandytariusz może reprezentować spółkę jedynie jako pełnomocnik. Pełnomocnictwo, o którym mowa, jest ustanawiane zgodnie z ogólnymi zasadami reprezentacji spółki przez komplementariuszy. Dopuszczalne jest w tym przypadku wydanie każdego z wyszczególnionych w Kodeksie cywilnym pełnomocnictw. W związku z powyższym komplementariusze mogą na rzecz komandytariusza udzielić pełnomocnictwa ogólnego, szczególnego oraz rodzajowego. Zastrzec jednak należy, że każda z tych form powinna spełniać wymogi stawiane między innymi w przepisach art. 98 – 109 k.c.

Reprezentacja spółki komandytowej przez komandytariusza jako prokurenta

Poza wyżej wymienionymi klasycznymi rodzajami pełnomocnictw komplementariusze, jako reprezentanci spółki komandytowej, czyli podmiotu podlegającego obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców, mogą ustanowić każdego z komandytariuszy prokurentem spółki. Prokura, która została uregulowana w art. 1091 – 1099 k.c. jest pełnomocnictwem (zwanym „pełnomocnictwem handlowym”), które obejmuje dosyć szerokie umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Istotną regulacją jest zawarty w art. 1098 k.c. obowiązek zgłoszenia do rejestru przedsiębiorców udzielenia i wygaśnięcia prokury.

Obowiązek ujawnienia pełnomocnictwa przez komandytariusza reprezentującego spółkę

Artykuł 118 § 2 ab initio k.s.h. ustanawia obowiązek ujawnienia przez pełnomocnika statusu w spółce przy dokonywaniu czynności prawnej z kontrahentem. Tak zastrzeżona forma „ostrzegania” osób trzecich kontraktujących ze spółką jest związana ze szczególną pozycją komandytariusza, który za zobowiązania spółki co do zasady może odpowiadać jedynie do wysokości sumy komandytowej. Uwagi wymaga sporna kwestia dotycząca tego, czy obowiązkiem z art. 118 § 2 ab initio k.s.h. jest obarczony komandytariusz działający jako prokurent wpisany do rejestru przedsiębiorców. Nie chcąc tworzyć uniwersalnego rozwiązania w tej kwestii, należy stwierdzić, iż o wiele bezpieczniej, ze względu na sankcję z art. 118 § 2 k.s.h jest ostrzegać kontrahenta w każdym przypadku reprezentacji spółki przez komandytariusza.

Sankcja związana z nieujawnieniem pełnomocnictwa przez komandytariusza reprezentującego spółkę

W myśl art. 118 § 2 k.s.h. komandytariusz, który dokona w imieniu spółki czynności prawnej nie ujawniając swojego pełnomocnictwa, odpowiada za skutki tej czynności wobec osób trzecich bez ograniczenia. W takim samym zakresie komandytariusz odpowiada, gdy reprezentuje spółkę nie mając umocowania do tego lub przekraczając jego zakres (w tych przypadkach zachodzą także skutki określone w art. 103 i 104 k.c.).

 

Bibliografia:

1. Gniewek E. [red.], Kodeks cywilny. Komentarz., Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2008.

2. Gniewek E. [red.], Podstawy prawa cywilnego, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2005.

3. Katner W.J. [red.], Prawo cywilne i handlowe w zarysie, Wolters Kluwer, Warszawa 2009.

4. Kidyba A., Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Tom I, Wolters Kluwer, Warszawa 2007.

Polecane

Najnowsze