Zasady tworzenia firmy („nazwy”)

Zasady tworzenia firmy („nazwy”)

Firma osoby fizycznej

Zgodnie z brzmieniem art. 434 k.c. firmą osoby fizycznej jest jej imię i nazwisko. Taka konstrukcja zgodnie w powyższym przepisem nie wyklucza włączenia do brzmienia firmy innych określeń dobrowolnie dobranych, w tym przede wszystkim pseudonimu, przedmiotu działalności oraz miejsca działalności.

Firma spółki jawnej

Regulację dotyczącą firmy spółki jawnej zawiera art. 24 k.s.h. Zgodnie z jego brzmieniem firma tej spółki osobowej powinna zawierać przynajmniej nazwisko lub firmę jednego ze wspólników oraz oznaczenie „spółka jawna” (dopuszczalne oznaczenie w obrocie to sp.j.)

Firma spółki partnerskiej

Zgodnie z art. 90 k.s.h. firma spółki partnerskiej powinna zawierać przynajmniej 3 elementy. Pierwszym z nich jest nazwisko co najmniej jednego partnera. Drugim jest dodatkowe oznaczenie „i parter” albo „i partnerzy” albo „spółka partnerska (dopuszczalne oznaczenie w obrocie to sp.p.) Trzecim elementem jest określenie wolnego zawodu wykonywanego w spółce (swoista lista wolnych zawodów znajduje się w art. 88 k.s.h.).

Firma spółki komandytowej

Regulacja budowy firmy spółki komandytowej jest bardziej skomplikowana, ze względu na szczególną zasadę odpowiedzialności rządzącą tym rodzajem spółki osobowej. Zgodnie z art. 104 k.s.h. firma spółki komandytowej powinna zawierać przynajmniej nazwisko jednego Komplementariusz oraz dodatkowe oznaczenie „spółka komandytowa” (dopuszczalne oznaczenie w obrocie to sp.k.). Dodatkowo w przypadku jeżeli komplementariuszem jest osoba prawna (analogicznie ułomna osoba prawna w rozumieniu art.331 k.c.), to firma powinna zawierać pełną firmę tej osoby. W przypadku, gdy w firmie spółki ostanie zamieszone nazwisko komandytariusza, to odpowiada on wobec trzecich na takich samych zasadach jak Komplementariusz.

Firma spółki komandytowo – akcyjnej

Firma spółki komandytowo –akcyjnej zgodnie z art. 127 k.s.h. powinna być budowana na takich samych zasadach co firma spółki komandytowej, z tym jednak wyjątkiem, że używanym w tym przypadku dodatkowym oznaczeniem jest „spółka komandytowo –akcyjna” (dopuszczalne oznaczenie w obrocie to S.K.A.)

Firmy spółek kapitałowych (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjne)

Zgodnie z art. 160 k.s.h. odnoszącym się do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz z art. 305 k.s.h. odnoszącym się do spółki akcyjnej firmy spółek kapitałowych mogą być tworzone dowolnie. Jedynym wymogiem jest odpowiednie uzupełnienie ich o dodatkowe oznaczenia „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dopuszczalne oznaczenia w obrocie to „spółka z.o.o.” lub sp. z.o.o.) bądź „spółka akcyjna” (dopuszczalne oznaczenie w obrocie to S.A.)

Regulacje wspólne

Dodatkowo zgodnie z przepisami (art. 433 § 1 k.c.) każda firma powinna się dostatecznie odróżniać od firm innych przedsiębiorców prowadzących działalność na tym samym rynku. Jednolitość rynku określana jest poprzez zastosowanie dwóch kryteriów: kryterium terytorialnego (miejsce wykonywania działalności) oraz kryterium przedmiotowego (branża wykonywanej działalności). Niedopuszczalne jest aby firma poprzez swoje brzmienie wprowadzała w błąd, w szczególności (katalog otwarty) co do osoby przedsiębiorcy, przedmiotu działalności przedsiębiorcy, miejsca działalności, źródeł zaopatrzenia (art. 433 § 2 k.c.; art. 5 Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji).

Bibliografia:

  1. Gniewek E. [red.], Podstawy prawa cywilnego, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2005.
  2. Katner W.J. [red.], Prawo cywilne i handlowe w zarysie, Wolters Kluwer, Warszawa 2009.
  3. Kidyba A., Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Tom I, Wolters Kluwer, Warszawa 2007.

Polecane

Najnowsze