Zaskarżenie wypowiedzenia zmieniającego i skutki jego zaskarżenia

Zaskarżenie wypowiedzenia zmieniającego i skutki jego zaskarżenia

Każdemu pracownikowi przysługuje prawo wniesienia odwołania od wypowiedzenia zmieniającego. Na wstępie warto zaznaczyć, że w sprawach odwołania bądź zaskarżenia wypowiedzenia zmieniającego nie ma znaczenia czy pracownik przyjął zaproponowane mu przez pracodawcę nowe warunków pracy i płacy. Zaskarżenie takie może zostać dokonane w różnych terminach i przyjąć w związku z tym dwie formy. Może być: uznaniem wypowiedzenia zmieniającego za bezskuteczne (gdy zostało dokonane w okresie wypowiedzenia) bądź przywróceniem do pracy na poprzednich warunkach (po upływie okresu wypowiedzenia). Najistotniejsze jednak jest to, że uwzględnienie przez pracodawcę owego żądania będzie skutkować ponownym obowiązywaniem uprzednich, określonych w umowie o pracę, warunków pracy i płacy. Warto ponadto zauważyć, iż zaskarżenie przez pracownika danego wypowiedzenia zmieniającego nie skutkuje rozwiązaniem umowy o pracę. Również oddalenie przez pracodawcę roszczenia dotyczącego wypowiedzenia zmieniającego nie rozwiąże obowiązującej umowy o pracę, a pracownik ten będzie w dalszym ciągu zatrudniony u tego pracodawcy, jednakże na tych nowych, zmienionych warunkach. Reguła ta ma jeden wyjątek, a mianowicie w przypadku gdy z okoliczności sprawy bądź oświadczenia pracownika wynika, że w żadnym wypadku nie będzie pracował na tych nowych warunkach, wtedy też umowa ta ulec może rozwiązaniu. Na koniec warto zauważyć, że niezaskarżenie wypowiedzenia zmieniającego powoduje przekształcenie się z mocy prawa warunków pracy i płacy w wypowiedzenie definitywne. Należy w związku z tym uważać, gdyż nawet niedopuszczalna zmiana umowy o pracę zawartą na czas nieokreślony w umowę o prace zawartą na czas określony stanie się skuteczna, a wzruszyć ją będzie można na podstawie orzeczenia sądu przywracającego pracownika do pracy na poprzednich warunkach.

Polecane

Najnowsze