Zwykłe podwyższenie kapitału zakładowego spółki akcyjnej poprzez zwiększenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji

Zwykłe podwyższenie kapitału zakładowego spółki akcyjnej poprzez zwiększenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji

Istota zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez zwiększenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji

Omawiany sposób podwyższenia kapitału zakładowego spółki akcyjnej charakteryzuje się tym, iż jego przeprowadzanie nie wpływa na skład akcjonariatu, a jedynie może wpłynąć na jego strukturę. Oznacza to, że akcjonariuszami pozostają jedynie podmioty z przed podwyższenia kapitału zakładowego, a ich procentowy udział w tym kapitale może pozostać na poziomie pierwotnym lub nabrać nowego wymiaru (udział w ogóle kapitału zakładowego akcjonariusza może się zwiększyć lub zmniejszyć).

Zmiana statutu

Każde zwykłe podwyższenie kapitału zakładowego, a więc także to dokonywane poprzez zwiększenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji, wymaga zmiany statutu (art. 431 § 1 ab initio k.s.h.). Zgodnie z brzmieniem art. 415 § 1 k.s.h. zmiana ta powinna zapaść większością kwalifikowaną 3/4 głosów, o ile statut spółki nie wprowadza surowszego wymogu (art. 415 § 4 k.s.h.). Ustawodawca w zakresie zamiany statutu przewiduje konieczność jej zgłoszenia do sądu rejestrowego (art. 430 § 2 k.s.h.)

Zmiana wartości nominalnej akcji

Zmiana wartości nominalnej akcji powoduje, że dotychczas funkcjonujące dokumenty akcji stają się nieaktualne. Konieczna w takim przypadku jest wymiana tych dokumentów (o ile w danej spółce akcyjnej nie funkcjonują akcje zdematerializowane). Wymianę tą ma ułatwić art. 358 § 1 k.s.h., zgodnie z którym jeżeli treść dokumentu akcji stała się nieaktualna wskutek zmiany stosunków prawnych, w szczególności w przypadku zmiany wartości nominalnej albo połączenia akcji, spółka może wezwać akcjonariusza, w drodze ogłoszenia lub listu poleconego, do złożenia dokumentu akcji w spółce w celu zmiany treści dokumentu lub jego wymiany, z zagrożeniem unieważnienia dokumentu akcji. Termin do złożenia dokumentu akcji nie może być krótszy niż dwa tygodnie od dnia ogłoszenia wezwania albo doręczenia listu poleconego.

 

Bibliogriafia:

1. Kidyba A., Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Tom II, Wolters Kluwer, Warszawa 2007.

2. Jacyszyn J. [red.], Spółki handlowe w pytaniach i odpowiedziach, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2008.

3. Michalski M., Kidyba A. [red.], Spółka akcyjna, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2010.

Polecane

Najnowsze