Kierownik budowy. Jego prawa i obowiązki

Kierownik budowy. Jego prawa i obowiązki

Kierownik budowy to osoba ze specjalnymi uprawnieniami, która zarządza pracami na placu budowy. Jakie są jego prawa i obowiązki? Jak można zostać kierownikiem budowy?

Obowiązki kierownika budowy

Przed rozpoczęciem budowy, kierownik musi sporządzić albo zapewnić sporządzenie planu bezpieczeństwa.

Do podstawowych obowiązków kierownika budowy należy w pierwszej kolejności przejęcie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami i urządzeniami.

Ma on również zadbać o wytyczenie obiektu oraz zorganizowanie budowy, kierowanie budową w sposób zgodny z projektem lub pozwoleniem na budowę i wszystkimi przepisami. Kierownik budowy musi także dbać o realizację zadań, które zapobiegają zagrożeniom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na wszystkich etapach budowy.

Jednym z podstawowych zadań kierownika budowy, jest też podejmowanie działań uniemożliwiających wstęp na budowę osobom nieupoważnionym. Jego obowiązkiem jest również wstrzymanie robót budowlanych w przypadku zagrożeń.

Kierownik musi też zawiadomić inwestora o wstrzymaniu robót budowlanych z powodu wykonywania ich niezgodnie z projektem. Musi również zgłaszać inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót, ulegających zakryciu bądź zanikających i zapewnić sprawdzanie instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych przed zgłoszeniem obiektu budowlanego do odbioru.

Odpowiada on też za przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

Ważnym obowiązkiem kierownika budowy jest prowadzenie dziennika budowy.

Jeśli roboty budowlane wymagają ustanowienia kierownika budowy to prowadzi się:

  • dziennik budowy;
  • dziennik rozbiórki – w przypadku robót budowlanych polegających wyłącznie na rozbiórce;
  • dziennik montażu – w przypadku robót budowlanych polegających wyłącznie na montażu.

Dziennik budowy jest urzędowym dokumentem przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie ich wykonywania.

Kierownik budowy ma obowiązek zgłosić obiekt budowlany do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy oraz musi uczestniczyć w czynnościach odbioru i zapewnić usunięcie stwierdzonych wad, jak również zadbać o doprowadzenie do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu.

W razie katastrofy budowlanej kierownik budowy, właściciel, zarządca lub użytkownik musi:

  • zorganizować doraźną pomoc poszkodowanym i przeciwdziałać rozszerzaniu się skutków katastrofy;
  • zabezpieczyć miejsce katastrofy przed zmianami
  • niezwłocznie zawiadomić o katastrofie:
  • organ nadzoru budowlanego,
  • właściwego miejscowo prokuratora i Policję,
  • inwestora, inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta obiektu budowlanego, jeżeli katastrofa nastąpiła w trakcie budowy,
  • inne organy lub jednostki organizacyjne zainteresowane przyczynami lub skutkami katastrofy z mocy szczególnych przepisów.

Prawa kierownika budowy

Kierownik budowy ma prawo występowania do inwestora o zmiany w projekcie, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót albo usprawnienia budowy.

Jak zostać kierownikiem budowy?

Kierowanie budową to jedna z samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową. 

Wszystko to musi być również wsparte uprawnieniami budowlanymi.

Aby uzyskać uprawnienia budowlane, musimy zdać egzamin ze znajomości procesu budowlanego oraz umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy technicznej.

Polecane

Najnowsze