Aukcja elektroniczna

Aukcja elektroniczna musi zostać przeprowadzona  poprzez ogłoszenie o zamówieniu .Kryterium  oceny ofert  w toku aukcji elektronicznej może nastąpić tylko i wyłącznie spośród kryteriów wskazanych  w specyfikacji  na podstawie których  była oceniana w toku tradycyjnej części postępowania  i umożliwiła  automatyczna ocenę  ofert.  Punktacja w tym przypadku jest obliczana według wskazanego wzoru matematycznego  który  jest  wcześniej znany wykonawcom i podany do ich wiadomości najpóźniej w dniu zaproszenia do działu w  aukcji elektronicznej.  Postępowania składane są  pod rygorem  nieważności  w formie elektronicznej  opatrzone bezpiecznym  podpisem elektronicznym  weryfikowanym  przez certyfikat.

Do przeprowadzenie aukcji elektronicznej  niezbędne jest   specjalistyczne oprogramowanie  w tym także elektroniczny formularz zamieszczony  na stronie internetowej umożliwiający wprowadzenie  niezbędnych   danych  w trybie bezpośredniego  połączenia ze strona . Powstała platforma aukcyjna UZP została udostępniona  wyłącznie  do prowadzenia aukcji  elektronicznych

Warunkiem rozpoczęcia aukcji jest rejestracja użytkownika – wykonawcy w platformie . Osoby niezarejestrowane  maja dostęp wyłącznie  do informacji części serwisu  w tym wymagania techniczne , wiadomości z zakresu podpisu elektronicznego  i kryteria oceny ofert. Po zarejestrowaniu użytkownik ma dostęp do katalogu ofert. Aby aukcja  mogła zostać  prawidłowo przeprowadzona  musi spełniać podstawowe warunki  tj :

– kryteria oceny

-wykonawców biorących  czynny udział w zamówieniu

-warunki zaproponowania przez wykonawców  w ofertach pisemnych 

– wykaz osób uprawnionych doi złożenia ofert

-określenie terminu otwarcia aukcji  

Warunki te gwarantują wysłanie zaproszeń  do udziału w aukcji.

 Najważniejszym  kryterium w aukcji jest cena .Aukcja otwiera się automatycznie w ustalonym terminie  również w momencie otwarcia nie można już ingerować w jej przebieg a jedynie obserwować jej widok poprzez ranking ofert   gdzie widoczne są  aktualne oferty poszczególnych  wykonawców , a także poprzez historie ofert   gdzie wskazane są  wszystkie wydarzenia  mające  miejsce w czasie aukcji. Zaproszenia do aukcji wysyłane są do  wszystkich zainteresowanych wykonawców którzy musza wcześniej upewnić się że je otrzymali za pomocą adresu e-mail   i zweryfikować  wszystkie dane a następnie je potwierdzić  telefonicznie lub faksem , bądź bezpośrednio przez zalogowanie się do platformy . Zamknięcie aukcji następuje  automatycznie  w określonym przez  podmiot ( wykonawcę, zainteresowanego )  terminie , wówczas po zamknięciu informacji   o aukcji  zostaną ujawnione wszystkim  użytkownikom  informacje o zakończonych aukcjach i ich wynikach.

Polecane

Najnowsze