Charakterystyka postanowienia sądu w przedmiocie zniesienia współwłasności poprzez podział nieruchomości

Charakterystyka postanowienia sądu w przedmiocie zniesienia współwłasności poprzez podział nieruchomości

Charakter postanowienia

Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 21 lutego 2008 r. (sygn. akt: III CZP 152/07, nie publ.) przedmiotowe postanowienie ma charakter konstytutywny. Oznacza to, iż nie potwierdza ono istniejącego już stanu, lecz kreuje nową, określoną w nim samym sytuację. Należy pamiętać, iż konstytutywny skutek przedmiotowego postanowienia nie następuje z chwilą jego wydania, lecz zgodnie z brzmieniem art. 624 zd. 1 ab initio k.p.c. z chwilą jego uprawomocnienia.

Treść postanowienia

Sąd w postanowieniu w przedmiocie zniesienia współwłasności, w myśl już przytaczanego przepisu art. 624 zd. 1 k.p.c., dokonuje podziału nieruchomości, przyznając jej części jako nowe poszczególnym współwłaścicielom. W sytuacji, gdy niektórzy lub wszyscy ze współwłaścicieli w orzekania przez sąd nie władają jeszcze przyznanymi im częściami nieruchomości wspólnej, postanowienie powinno regulować kwestię wydania im rzeczy (art. 624 zd. 2 k.p.c.). Regulację szczególną zawiera przepis art. 624 zd. 3 k.p.c., zgodnie z którego brzmieniem określenie terminu wydania nieruchomości wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego lub jej części powinno nastąpić z uwzględnieniem interesu społeczno-gospodarczego.

Podział nieruchomości zabudowanej poprzez ustanowienie odrębne własności lokali

Szczególnego rodzaju postanowieniem sądu dotyczącym zniesienia współwłasności poprzez podział nieruchomości, jest postanowienie w kwestii podziału nieruchomości zabudowanej poprzez ustanowienie odrębnej własności lokali. Należy bowiem pamiętać, iż takowe orzeczenie sądu powinno sprostać wymaganiom związanym z tym, że części nieruchomości, które nie będą służyć do indywidualnego użytku, nadal będą stanowić współwłasność ułamkową, która rzecz jasna przysługiwać będzie właścicielom każdego z wyodrębnionych lokali.

Forma dokonania podziału nieruchomości w trybie umownym

Rozważając kwestię sądowego zniesienia współwłasności nieruchomości poprzez jej podział należy wspomnieć o formie jaka jest wymagana przy umownym trybie wyjścia ze stanu współwłaścicielskiego. Zgodnie z brzmieniem przepisu art. 158 k.c. wymagana w tej kwestii jest forma aktu notarialnego. W myśl zaś przepisu art. 73 § 2 k.c. czynność dokonana bez zachowania wymaganej przez ustawę formy szczególnej, w tym między innymi formy aktu notarialnego, jest nieważna.

 

Bibliografia:

1. Bieniek G., Rudnicki S., Nieruchomości. Problematyka prawna, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2011.

2. Gniewek E. [red.], Kodeks cywilny. Komentarz., Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011.

3. Gniewek E. [red.], Kodeks cywilny. Księga druga. Własność i inne prawa rzeczowe., Zakamycze 2001.

4. Radwański Z., Prawo cywilne – część ogólna, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2005.

Polecane

Najnowsze