Dopłaty w procesie łączenia cz. I

Dopłaty w procesie łączenia cz. I

Parytet wymiany udziałów (akcji) jest określany w planie połączenia (chociaż może zdarzyć się taka sytuacja, że plan połączenia nie będzie w ogóle sporządzany -tryb uproszczony). Z powyższą sytuacją wiąże się pojęcie dopłat. Może zdarzyć się taka sytuacja, w której ustalenie parytetu wymiany w liczbach bezwzględnych będzie niemożliwe. Wtedy zaistniała by konieczność wymiany z zastosowaniem części ułamkowych udziałów (akcji). Z taką sytuacją mamy do czynienia np. w przypadku znacznej liczby wspólników (akcjonariuszy) spółki przejmowanej bądź spółek łączących się. Możliwe jest wtedy takie obniżenie wartości nominalnej udziałów (akcji) spółki przejmującej, bądź ustalenie niewielkiej wartości nominalnej udziałów (akcji) spółki nowo zawiązanej aby uzyskać liczby całkowite. Drugim rozwiązaniem jest skorzystanie z instytucji dopłat. Konieczność skorzystania z niej powstaje wtedy, gdy łączna wartość przejmowanych udziałów (akcji) jest wyższa lub niższa od wartości przeniesionego na spółkę majątku, podczas gdy powinna istnieć między nimi równowaga.

Powyższe rozwiązania mają zwłaszcza znaczenie w przypadku spółki akcyjnej, gdzie mamy do czynienia z zasadą niepodzielności akcji od której nie ma wyjątku. Znajdą zastosowanie także w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, gdy umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przyjmie reżim niepodzielności udziałów (art. 153 k.s.h.), chociaż tutaj mogą pojawić się pewne wyjątki.

Jak się wydaje w przypadku gdy w łączeniu biorą udział spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest możliwe ustalenie cząstkowego parytetu wymiany udziałów. Wymogiem dla takiego rozwiązania jest to, aby umowy spółek łączących się przewidywały nie tylko po jednym udziale na wspólnika i nie wykluczały by możliwości istnienia udziałów cząstkowych. Wynika to z tego, iż w przypadku połączenia przez zawiązanie nowej spółki kapał zakładowy będzie tworzony od początku, przez co wspólnicy nowo zawiązanej będą obejmować nowe udziały. Dopuszczalne jest ustalenia parytetu cząstkowego dla spółki łączącej się zarówno 0,75:1,25 (za 0,75 udziału w spółce łączącej się wspólnik nabywa 1,25 udziału w spółce nowo zawiązanej), co może mieć zastosowanie w przypadku wystąpienia trudności w przypadku wyceny udziałów i ustaleniu ich odpowiedniego parytetu wymiany, jak parytetu bardziej pełnego – 0,75:1. W tym drugim przypadku jest to istotne z tego powodu, że umowa spółki nowo zawiązanej może wykluczać możliwość istnienia udziałów cząstkowych. Z podobną sytuacją będziemy mieli do czynienia w przypadku połączenia przez przejęcie, z tym wyjątkiem, że kapitał zakładowy spółki przejmującej pozostaje ten sam, chociaż może ulec odpowiedniemu powiększeniu by w ten sposób wykreować nowe udziały dla dotychczasowych wspólników spółki przejmowanej.

Instytucja dopłat w procesie łączenia się jest dwukierunkowa, możliwa jest zarówno taka sytuacja, w której wspólnicy (akcjonariusze) spółki przejmowanej , bądź łączących się spółek mogą utrzymać dodatkowo, obok udziałów spółki przejmującej (nowo zawiązanej) dopłaty w gotówce , jak i przypadek gdzie to spółka przejmująca (nowo zawiązana) otrzymuje dopłaty od wspólników lub akcjonariuszy dopłaty do obejmowanych akcji.

Dopłaty uiszczane są w gotówce, zatem niemożliwe jest przybranie przez nie charakteru niepieniężnego. KSH wprowadził górny limit dopłat, zgodnie z którym nie mogą one przekroczyć progu 10% wartości bilansowej przyznanych udziałów albo akcji spółki przejmującej, określonej według oświadczenia dodawanego do planu połączenia z art. 499§2 pkt 4 k.s.h., bądź 10% wartości nominalnej przyznanych udziałów (akcji) spółki nowo zawiązanej. Wprowadzone limity są podyktowane koniecznością ochrony interesu wspólników (akcjonariuszy) spółki biorącej udział w procesie łączenia. Ograniczenia te pełnią dwie funkcje: po pierwsze zapobiega to nadmiernemu wypływowi środków pieniężnych ze spółki będącej ośrodkiem procesu łączenia (w przypadku pierwszego ograniczenia),a po drugie skłania to uczestników transakcji do starannego obliczenia parytetu wymiany, w ten sposób, aby łączenie rzeczywiście było rozliczone w jednostkach uczestnictwa bez nadmiernych świadczeń pieniężnych.

Polecane

Najnowsze