Jakie warunki musi spełnić przedsiębiorca aby mógł otrzymać lub przedłużyć koncesje w prawie energetycznym?

Jakie warunki musi spełnić przedsiębiorca aby mógł otrzymać lub przedłużyć koncesje w prawie energetycznym?

Przedsiębiorca energetyczny1

Zgodnie z art. 3 pkt. 12 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne (t. j. Dz. U 2006 Nr 89 poz. 625 ze zm.) przedsiębiorstwo energetyczny to podmiot prowadzący działalność w zakresie wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania, dystrybucji paliw albo energii lub obrotu nimi. Przedsiębiorca prowadząc jedną z wyżej opisanych działalności musi posiadać koncesje wydawaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Warunki otrzymania koncesji w prawie energetycznym2

Prawo energetyczne oraz ustawa o swobodzie działalności gospodarczej formułują przesłanki udzielenia koncesji.

Przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie koncesji na wytwarzanie, przetwarzanie, magazynowanie, przesyłanie, dystrybucje i obrót paliwami i energią musi mieć siedzibę bądź miejsce zamieszkanie na terenie Unii Europejskie, Konfederacji Szwajcarskiej bądź obszarze Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu. Należy także dysponować odpowiednimi środkami finansowymi niezbędnymi do prawidłowego wykonywania działalności objęte koncesją. Jeżeli przedsiębiorca nie posiada odpowiednich środków przedstawia dokumenty o możliwości ich pozyskania. Kolejny warunek podobnie jak poprzedni posługuje się pewną uznaniowością. Dotyczy on wymogów technicznych niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej. Ustawodawca używa terminu „możliwości techniczne”, które są niezbędne do  prawidłowego wykonania określonej działalności. Określenie
to należy odczytywać jako gotowość przedsiębiorcy do wykonywania działalności objętej koncesją. Przedsiębiorca zobowiązany jest zatrudniać osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych potwierdzonych świadectwem wydanym przez komisje kwalifikacyjne.  Ustawa uzależnia także uzyskanie koncesji od posiadania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu.

 Prawo energetyczne wyróżnia trzy sytuacje, w których Prezes URE nie może udzielić koncesji. Pierwsza sytuacja dotyczy postępowania upadłowośćiowego.  Kolejna negatywna przesłanka odnosi się do przedsiębiorcy, któremu cofnięto koncesje z przyczyn określonych w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. Przesłanka ta  jest aktualna w okresie trzech lat od wykreślenia podmiotu gospodarczego  z ewidencji działalności gospodarczej.. Koncesji nie może także uzyskać przedsiębiorca, który został skazany prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo mające związek z przedmiotem działalności związanej z dystrybucją i sprzedażą energii bądź paliw.

Art. 33 ust 2 przedmiotowej ustawy nakazuje także posiadać inne zezwolenia, jeśli przepisy prawa tego wymagają.

Postępowanie w sprawie udzielenia koncesji3

Koncesje udziela się na wniosek zainteresowanego podmiotu. Artykuł 35 prawa energetycznego wskazuje elementy, jakie dany wniosek powinien zawierać. W raz z wnioskiem powinna być złożona odpowiednia dokumentacja poświadczająca informacje w nim zawarte. Jeżeli wnioskodawca nie złoży odpowiedniej dokumentacji wówczas Prezes Regulacji Energetyki musi wezwać ten podmiot do uzupełnienia braków.

Po dostarczeniu wszelkiej dokumentacji organ koncesyjny rozpatruje wniosek. Bada wypełnienie przesłanek wyżej wskazanych. Jeżeli wnioskodawca spełnia wszelkie wymogi wówczas może otrzymać koncesje.

Przedłużenie koncesji4 

Art. 39 przedmiotowej ustawy stanowi, iż przedsiębiorca może złożyć wniosek o przedłużenie ważności koncesji, nie później niż na 18 miesięcy przed jej wygaśnięciem.

Jeżeli przedsiębiorca nie dotrzyma powyższego warunku wówczas koncesja wygaśnie z mocy prawa. Pomimo wygaśnięcia koncesji Prezes Urzędu Regulacji Energetyki może nakazać przedsiębiorcy dalsze prowadzenie działalności objętej koncesją przez okres  nie dłuższy niż 2 lata, jeżeli wymaga tego interes społeczny.

Polecane

Najnowsze