Nieodpłatne wydania towarów od 1 kwietnia 2011r.

Nieodpłatne wydania towarów od 1 kwietnia 2011r.

Z uwagi na liczne rozbieżności interpretacyjnej wprowadzono zmiany w art. 7 ust 2 ustawy o podatku VAT dotyczącego nieodpłatnego wydania towarów. Do 31 marca 2011r. za nieodpłatne wydanie towarów uznawano: „przekazanie[…] przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem, w szczególności:

1) przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
2) wszelkie inne przekazania towarów bez wynagrodzenia, w szczególności darowizny
– jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności, w całości lub części.”

Ustawodawca wprowadzając omawiane zmiany wykreślił z definicji dostawy sformułowanie „na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem” . Oznacza to, że obecnie dla uznania wydania towarów za odpłatną dostawę wymaga się obecnie spełnienia dwóch warunków:
1. przekazania towarów należących do przedsiębiorstwa podatnika,
2. posiadania prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów.

Samo posiadanie prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie oznacza, że podatnik musi z niego skorzystać. Nie skorzystanie z możliwości odliczenia podatku naliczonego nie zwalnia podatnika z obowiązku opodatkowania przedmiotowych dostaw. Bez znaczenia pozostaje cel i podmiot, na rzecz którego zostają przekazane towary.

W związku z powyższym za odpłatne wydanie towarów nie uznaje się przekazania np. herbaty, kawy, materiałów biurowych do zużycia przez pracowników w trakcie pracy, bądź w czasie spotkania z kontrahentem w firmie. Wynika to z faktu, że nie stanowią one przekazania towarów na cele osobiste pracowników, ani na zewnątrz firmy.

Nadal zwolnieniu z opodatkowania podlega przekazanie drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych, prezentów o małej wartości i próbek.

Polecane

Najnowsze