Dopuszczalność wypowiedzenia umowy o pracę

Dopuszczalność wypowiedzenia umowy o pracę

Rodzaj umowy a wypowiedzenie

Nie każdą umowę można rozwiązać za wypowiedzeniem. Jak stanowi artykuł 32 Kodeksu pracy istnieje możliwość rozwiązania w ten sposób umowy na okres próbny i umowy na czas nieokreślony. Umowy na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy co do zasady nie można rozwiązać za wypowiedzeniem. Ustawodawca dopuścił jednak możliwość zastrzeżenia w umowie zawartej na czas określony powyżej 6 miesięcy, możliwości rozwiązania umowy za wypowiedzeniem. Ograniczenia dotyczące możliwości wypowiadania umów o pracę na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy nie dotyczy sytuacji, w której pracodawca ogłasza upadłość bądź likwidację.

Ograniczenia dopuszczalności wypowiedzenia

Kodeks pracy wymienia szereg sytuacji, w których nie jest możliwe wypowiedzenie umowy o pracę. Przede wszystkim nie można wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, który z usprawiedliwionych przyczyn jest nieobecny w pracy. Przyczynami takimi może być korzystanie przez pracownika z urlopu, nie tylko wypoczynkowego, ale i urlopu szkoleniowego. Ponadto nie można wypowiedzieć pracownikowi umowy o pracę, jeżeli jest on nieobecny z powodu choroby potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim o niezdolności do pracy.

Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje

nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku. Zasada ta nie dotyczy sytuacji, w której pracownik uzyskał prawo do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Cytowane wyżej ograniczenia nie obowiązują w przypadku upadłości lub likwidacji pracodawcy.

Ograniczenia rozwiązywania umów o pracę związane z rodzicielstwem to kolejna istotna grupa. Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w okresie

ciąży potwierdzonym zaświadczeniem lekarskim. Nie można wypowiedzieć umowy o pracę w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy lub urlopu ojcowskiego pracownika.

Urlop wychowawczy to kolejny okres, w którym pracownik podlega szczególnej ochronie. W związku z tym nie można wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie

od dnia złożenia przez pracownika wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego

do dnia zakończenia tego urlopu, chyba że pracodawca ogłosi w tym czasie upadłość lub likwidację.

Pracodawca może jednak pracownicy w ciąży lub osobom korzystającym z urlopu macierzyńskiego lub ojcowskiego, jak również wychowawczego rozwiązać umowę o pracę za wypowiedzeniem jeżeli zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z ich winy. W takiej sytuacji pracodawca musi działać dla dobra zakładu pracy i pracownik nie jest bezkarny, natomiast można zastosować korzystniejszą dla niego formę rozwiązania umowy o pracę.

Polecane

Najnowsze