Czym jest list intencyjny i kiedy warto go sporządzać?

Czym jest list intencyjny i kiedy warto go sporządzać?

Można powiedzieć najogólniej, że pod tą nazwą kryją się oświadczenia wyrażające dążenie stron do zawarcia negocjowanej umowy finalnej. List intencyjny ma wyraźnie określać zamiary i intencje stron, co ma ułatwić prowadzenie negocjacji i przyspieszyć zawarcie umowy przyszłej. Sporządzenie listu intencyjnego to dobre rozwiązanie dla stron, które przewidują prowadzić wieloetapowe rokowania oraz uzgadniać drobne szczegóły przewidywanej transakcji. W tym wypadku przedsiębiorcy w liście intencyjnym mogą ustalić ramy czasowe negocjacji i moment ich zakończenia, a także wszystkie szczegółowe kwestie wymagające omówienia.
Takie pisemne deklaracje często zapewniają sprawne prowadzenie negocjacji oraz dyscyplinują strony w nich uczestniczące.

Charakter listu intencyjnego

Sam list intencyjny to swoistego rodzaju umowa, w której prowadzące negocjacje podmioty dają w nich wyraz wspomnianym intencjom i to w formie pisemnej. Nie ma on jednak charakteru definitywnej umowy cywilnoprawnej, z której wynikałyby prawa i obowiązki, stanowiące właściwy cel umowy.

Treść listu intencyjnego

Kodeks cywilny wprost nie zawiera informacji dotyczącej budowy i wymogów listu intencyjnego. Jednak per analogiam korzystając z przepisów dotyczących prowadzenia negocjacji możemy skonstruować niektóre jego elementy. Powinien on zobowiązywać strony do prowadzenia negocjacji w dobrej wierze. Ponieważ jest to pojęcie dość nieścisłe, warto zaznaczyć w liście iż strony uważają za prowadzenia negocjacji w złej wierze np. celowe wprowadzanie w błąd drugiej strony, negocjowanie z innymi podmiotami, prowadzenie negocjacji bez zamiaru zawarcia umowy itp. Można zastrzec, że wraz ze złamaniem wyżej wymienionych postanowień druga strona będzie musiała zwrócić koszty prowadzenia negocjacji takich jak: przygotowanie placu budowy, badań, ekspertyz, delegacji, pomocy prawnej i innych.

Tajemnica negocjacji

Ponadto strony w liście intencyjnym mogą zastrzec, że strony prowadzące negocjacje są zobowiązane do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, dokumentów uzyskanych w toku negocjacji z zastrzeżeniem w liście intencyjnym kary umownej za naruszenie tych postanowień. Jest to korzystne rozwiązanie gdyż strona, która poniosła szkodę i opiera na niej swoje roszczenie odszkodowawcze nie musi udowadniać przed sądem jej wysokości.

Polecane

Najnowsze