Dyskryminacja w pracy

Dyskryminacja w pracy

Czym jest dyskryminacja w pracy?

Kodeks pracy powtarza zasadę zawartą w artykule 33 Konstytucji RP, w myśl której kobieta i mężczyzna mają równe prawa w zatrudnieniu, co jak wskazuje Konstytucja, dotyczy w szczególności prawa do kształcenia, zatrudnienia i awansów, do jednakowego wynagradzania za pracę jednakowej wartości, do zabezpieczenia społecznego oraz do zajmowania stanowisk, pełnienia funkcji oraz uzyskiwania godności publicznych i odznaczeń.

Artykuł 11 3 Kodeksu pracy stanowi, że przejawem dyskryminacji może być różnicowanie sytuacji pracowników nie tylko z powodu płci, ale również wieku, niepełnosprawności, rasy, religii, narodowości, przekonań politycznych, przynależności związkowej, pochodzenia etnicznego, wyznania czy orientacji seksualnej. Innym przejawem dyskryminacji, na który wskazuje ustawodawca jest różnicowanie sytuacji pracowników, z uwagi na rodzaj umowy czy wymiar czasu pracy. Pracodawca ma obowiązek nie dopuszczać do dyskryminacji, niezależnie od jej podłoża oraz jej przeciwdziałać.

Kwestia dyskryminacji budzi szereg kontrowersji, zwłaszcza, że poczucie bycia dyskryminowanym w wielu przypadkach opiera się na bardzo subiektywnych odczuciach. Zwłaszcza szeroko komentowane są sytuacje, w których mężczyźni są dyskryminowani w zatrudnieniu w pracach uważanych dotąd za typowo kobiece (np. pomoc domowa, przedszkolanka, pielęgniarka) lub kobiety chcą wykonywać prace uważane dotychczas za typowo męskie (np. kierowca czy ratownik medyczny). Podobnie rzecz się ma z dyskryminacją osób w wieku powyżej 40 lat przy poszukiwaniu pracy. Pracodawcy jako argument w takich sytuacjach podają najczęściej dobro samych zainteresowanych pracą (np. brak odpowiednich warunków fizycznych) czy obniżoną przydatność do pracy na danym stanowisku (np. brak zaufania klientów czy gorsze przyswajanie wiedzy). W wielu sytuacjach trudno zatem rozgraniczyć dyskryminację od racjonalnego działania pracodawcy.

Jak pracodawca może przeciwdziałać dyskryminacji

Istnieją jednak działania, które pracodawca może podjąć, żeby uniknąć posądzeń o dyskryminację. Przede wszystkim, zgodnie z artykułem 11 2 Kodeksu pracy, pracodawca powinien zapewnić takie samo wynagrodzenie za pracę tej samej wartości. Szczególnie istotne jest zapewnienie wszystkim pracownikom jednakowo bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz równej możliwości korzystania z urlopów wypoczynkowych, bez względu na sytuację rodzinną. Pracownicy powinni mieć również jednakową możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji.

Natomiast redagując ogłoszenia rekrutacyjne pracodawca powinien stosować określenia wskazujące na osoby obojga płci np. asystent/asystentka, nauczyciel/ka. Nie powinno się również wskazywać grupy wiekowej do jakiej ogłoszenie to jest adresowane, chyba że jest to uzasadnione szczególnymi względami (np. praca jako statysta w roli starca).

Polecane

Najnowsze