Inne zlecone badania lekarskie pracownika

Inne zlecone badania lekarskie pracownika

Podstawa prawna:

Art. 211 Kodeksu pracy (dalej: kp) stanowi, że przestrzeganie przez pracownika przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy jest podstawowym obowiązkiem pracownika. W punkcie 5 tego artykułu Kodeks wyszczególnia obowiązek poddania się pracownika badaniom wstępnym, okresowym, kontrolnym (traktuje o nich art. 229 kp) oraz innym zleconym badaniom lekarskim.

Inne badania zlecone:

Kodeks w swoich wielu artykułach ustanawia obowiązek poddania się takim badaniom. Oto najważniejsze z nich.

Badanie lekarskie może być przeprowadzone w celu zbadania zdolności pracownika w wieku przedemerytalnym (traktuje o nim art. 39 kp) do wykonywania dotychczasowej pracy, które to orzeczenie jest podstawą do wypowiedzenia przez pracodawcę takiemu pracownikowi warunków pracy lub płacy (art. 43 pkt 2 kp). Badanie lekarskie jest niezbędne także wskutek zaistnienia choroby zawodowej u pracownika powodującej konieczność przeniesienia go na inne stanowisko odpowiednie ze względu na stan jego zdrowia (art. 55 § 1 kp). W przypadku braku przeniesienia pracownika na takie stanowisko w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim, pracownik może rozwiązać z pracodawcą umowę o pracę bez wypowiedzenia. O badaniach lekarskich z tego samego powodu – choroby zawodowej – traktuje art. 230 § 1 kp. Podobne orzeczenie lekarskie jest niezbędne w razie wypadku przy pracy lub choroby zawodowej powodującej niezdolność pracownika do wykonywania dotychczasowej pracy z art. 231 kp.

Orzeczenie lekarskie jest niezbędne także w celu ustalenia niezdolności do pracy wskutek choroby zakaźnej pracownika (art. 92 § 1 pkt 1 kp), a także w celu orzeczenia, czy praca nie zagraża zdrowiu młodocianego (art. 201 § 2 kp).

Badania lekarskie są niezbędne w przypadku zajścia pracownicy w ciążę, w celu potwierdzenia jej dodatkowych uprawnień z tego tytułu (art. 176 i n. kp).

Na wszystkie powyższe badania kieruje pracowników pracodawca.

Zwolnienie z pracy pracownicy w ciąży na czas badania:

Warto bliżej przyjrzeć się procedurze skierowania na badania pracownicy w ciąży. Pracodawca ma bowiem obowiązek udzielić pracownicy w ciąży zwolnienia na przeprowadzenie badań (art. 185 kp). Aktualizacja tego obowiązku pracodawcy następuje jednak dopiero po wystąpieniu łącznie trzech przesłanek: badania muszą być związane z ciążą, ich przeprowadzenie zleci lekarz oraz ich przeprowadzenie nie jest możliwe poza godzinami pracy[1]. W przypadku braku zaistnienia którejkolwiek z wymienionych przesłanek, pracodawca nie ma obowiązku zwolnić pracownicy w ciąży na przeprowadzenie badań. Pracownica ma obowiązek, chcąc być zwolnioną z pracy na czas przeprowadzenia badania, przedstawić pracodawcy zaświadczenie  stwierdzające zlecenie badania przez lekarza i o związku przedmiotowego badania z ciążą[2].

 


[1] R. Majer, Badania lekarskie pracowników. Komentarz praktyczny, wyd. ABC, nr 114204.

[2] Tamże.

Polecane

Najnowsze