Elektroniczne postępowanie upominawcze – ogólne uwagi

Elektroniczne postępowanie upominawcze – ogólne uwagi

Od dnia 1 stycznia 2010r. Istnieje możliwość wniesienie pozwu, korzystając ze strony e-sądu (www.e-sad.gov.pl). W EPU można dochodzić roszczeń pieniężnych bez względu na ich wysokość. W elektronicznym postępowaniu upominawczym nie stosuje się przepisów innych niż przepisy o postępowaniu upominawczym z odrębnościami wynikającymi ze specyfiki elektronicznego postępowania upominawczego, które zostały ujęte w Kodeksie postępowania cywilnego (KPC). Czynności w elektronicznym postępowaniu upominawczym może wykonywać referendarz sądowy. Czynności sądu, referendarza i przewodniczącego utrwalane są wyłącznie w systemie teleinformatycznym, a wytworzone w ich wyniku dane w postaci elektronicznej opatrywane są bezpiecznym podpisem elektronicznym w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym. Pisma procesowe powoda niewniesione drogą elektroniczną nie wywołują skutków prawnych, jakie ustawa wiąże z wniesieniem pisma do sądu. Natomiast pisma procesowe pozwanego mogą być wnoszone drogą elektroniczną lub w sposób tradycyjny, jednakże od momentu wniesienia przez pozwanego pisma drogą elektroniczną, jest on zobowiązany do wnoszenia wszelkich pism procesowych wybraną przez siebie drogą; w takiej sytuacji pisma niewniesione drogą elektroniczną nie wywołują skutków prawnych, jakie ustawa wiąże z wniesieniem pisma do sądu. Datą wniesienia pisma procesowego drogą elektroniczną jest data wprowadzenia pisma do systemu teleinformatycznego. W pozwie powód powinien wskazać dowody na poparcie swoich twierdzeń, jednakże dowodów nie dołącza się do pozwu.  Pozew powinien zawierać również:

1) numer PESEL powoda będącego osobą fizyczną, jeżeli powód jest obowiązany do jego posiadania,

2) numer NIP powoda innego niż osoba fizyczna, jeżeli powód jest obowiązany do jego posiadania, oraz numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku numer w innym właściwym rejestrze lub ewidencji.

W przypadku braku podstaw do wydania nakazu zapłaty sąd przekazuje sprawę do sądu według właściwości ogólnej, a postanowienie o przekazaniu sprawy doręcza się tylko powodowi. W przypadkach wskazanych w art. 5021 § 1 i 2 – jeżeli doręczenie nakazu zapłaty nie może nastąpić z przyczyn wskazanych w art. 499 pkt 4 (miejsce pobytu pozwanego nie jest znane albo gdyby doręczenie mu nakazu nie mogło nastąpić w kraju) lub jeżeli po wydaniu nakazu zapłaty okaże się, że pozwany w chwili wniesienia pozwu nie miał zdolności sądowej, zdolności procesowej albo organu powołanego do jego reprezentowania, a braki te nie zostały usunięte w wyznaczonym terminie zgodnie z przepisami kodeksu, sąd z urzędu uchyla nakaz zapłaty i przekazuje sprawę do sądu według właściwości ogólnej, chyba że powód w wyznaczonym terminie usunie przeszkodę w doręczeniu nakazu zapłaty. Postanowienie o przekazaniu sprawy doręcza się tylko powodowi. Sprzeciw od nakazu zapłaty nie wymaga uzasadnienia i przedstawienia dowodów, jednak w sprzeciwie pozwany powinien przedstawić zarzuty, które pod rygorem ich utraty należy zgłosić przed wdaniem się w spór, co do istoty sprawy. W razie prawidłowego wniesienia sprzeciwu nakaz zapłaty traci moc w całości, a sąd przekazuje sprawę do sądu według właściwości ogólnej. Sąd, któremu sprawa została przekazana, nie jest jednak związany postanowieniem o przekazaniu sprawy w razie zgłoszenia w sprzeciwie zarzutu pozwanego dotyczącego właściwości sądu określonej zgodnie z art. 46 § 1. Po przekazaniu sprawy, w przypadkach wskazanych w art. 50533 (w przypadku braku podstaw do wydania nakazu zapłaty ), 50534 (jeżeli doręczenie nakazu zapłaty nie może nastąpić, gdyż miejsce pobytu pozwanego nie jest znane albo gdyby doręczenie mu nakazu nie mogło nastąpić w kraju lub jeżeli po wydaniu nakazu zapłaty okaże się, że pozwany w chwili wniesienia pozwu nie miał zdolności sądowej, zdolności procesowej albo organu powołanego do jego reprezentowania, a braki te nie zostały usunięte w wyznaczonym terminie) oraz 50536 (w razie prawidłowego wniesienia sprzeciwu ), przewodniczący wzywa powoda do usunięcia braków formalnych pozwu oraz uzupełnienia pozwu, w sposób odpowiedni dla postępowania, w którym sprawa będzie rozpoznana – w terminie dwutygodniowym od daty doręczenia wezwania. W przypadku nieusunięcia braków formalnych pozwu sąd umarza postępowanie. Odpis postanowienia o umorzeniu postępowania doręcza się pozwanemu, tylko jeżeli doręczono mu odpis pozwu. Jeżeli jednak powód uzupełni pozew zgodnie z wymogami, przewodniczący wzywa pozwanego do uzupełnienia sprzeciwu w sposób odpowiedni dla postępowania, w którym sprawa będzie rozpoznana – w terminie dwutygodniowym od daty doręczenia wezwania.

Polecane

Najnowsze