Jak prawidłowo ukształtować firmę w spółkach handlowych?

Jak prawidłowo ukształtować firmę w spółkach handlowych?

Spółka jawna

Spółka jawna jest spółką osobową, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, a nie jest inną spółką handlową. Jest to ta ze spółek w którym każdy wspólnik odpowiada za jej zobowiązania bez ograniczenia.

Reguły te muszą mieć odbicie w firmie spółki jawnej. Ustawodawca przewiduje, że firma ta powinna zawierac: nazwisko lub firmy (nazwy):

– wszystkich wspólników albo

– jednego wspólnika albo

– kilku wspólników.

Dodatkowo wymaga się oznaczenia „spółka jawna”. Elementy te stanowią tzw. corpus firmy. Nie wyklucza się dodatków, które dodatkowo wskazywałyby na oznaczenia spółki.

Spółka partnerska

Spółka partnerska jest zawiązywana w celu wykonywania wolnego zawodu. Przede wszystkim w firmie tej spółki powinna znaleźć się nazwisko co najmniej jednego partnera. Powinno znaleźć się także oznaczenie:

– „i partner” bądź

– „i partnerzy” albo

– „spółka partnerska”.

Wymagane jest także wskazanie wolnego zawodu wykonywanego w spółce.

Spółka komandytowa

Spółka komandytowa charakteryzuje się tym, że co najmniej jeden ze wspólników odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczenia (i jest to komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego ze wspólników jest ograniczona (i jest to komandytariusz). Firma tej spółki powinna zawierać nazwisko jednego lub kilku komplementariuszy oraz oznaczenie „spółka komandytowa”. Jeśli komplementariuszem jest osoba prawna firma powinna zawierać pełne brzmienie firmy (nazwy) tej osoby prawnej; wtedy także należy dodać oznaczenie „spółka komandytowa”. W takim wypadku można także dodać nazwisko komplementariusza, który jest osobą fizyczną.

Nie można zamieszczać w firmie nazwiska komandytariusza. Jeśli zostanie ono (lub firma, nazwa komandytariusza) zamieszczone, komandytariusz będzie odpowiadał  na takich zasadach jak komplementariusz.

Spółka komandytowo – akcyjna

W tej spółce co najmniej jeden ze wspólników odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczenia (nazywa się go komplementariuszem), a co najmniej jeden (akcjonariusz) za te zobowiązania nie ponosi odpowiedzialności. Reguły te mają odbicie w formułowaniu firmy tej spółki. Powinna ona więc zawierać nazwisko jednego lub kilku komplementariuszy i oznaczenie „spółka komandytowo – akcyjna”. Gdy komplementariuszem jest osoba prawna, to reguły kształtują się podobnie jak w spółce komandytowej. I tak firma powinna zawierać pełne brzmienie firmy (nazwy) tej osoby prawnej (oraz dodatkowe oznaczenie „spółka komandytowo-akcyjna”). Nie wyklucza się także zamieszczenia nazwiska komplementariusza, który jest osobą fizyczną.

Również nie można zamieszczać nazwiska akcjonariusza. Jeśli jednak stanie się inaczej, akcjonariusz będzie odpowiadał jak komplementariusz.

Spółki kapitałowe

Ustawodawca wskazuje, że firma spółki z o.o. może być obrana dowolnie. Wymaga się jedynie dodatkowego oznaczenia „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”.

Tak samo ustawodawca postąpił w przypadku spółki akcyjnej. Może być ona obrana dowolnie, ale należy dodać oznaczenie „spółka akcyjna”.

Polecane

Najnowsze