Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron

Aspekty praktyczne

Regulacje kodeksowe nie precyzują jak ma przebiegać zawieranie porozumienia o rozwiązaniu stosunku pracy. Wskazano jedynie, że oświadczenia muszą być złożone na piśmie. Aby można było mówić o porozumieniu stron konieczne jest sporządzenie oświadczenia zawierającego podpisy obydwu stron stosunku pracy czyli pracownika i pracodawcy. Treść oświadczenia może być uprzednio omówiona przez strony lub przygotowana przez jedną z nich do aprobaty dla drugiej. Druga strona nie jest jednak w żaden sposób zobligowana do podpisania oświadczenia, jeśli nie zgadza się z jego treścią.

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron następuje w dniu przewidzianym przez strony. Możliwe jest zatem aby strony ustaliły zakończenie pracy już w dniu podpisania porozumienia lub w późniejszym terminie, np. po tygodniu od podpisania porozumienia, tak aby pracownik mógł zakończyć bieżące sprawy lub przeszkolić swojego następcę.

Kiedy warto skorzystać z porozumienia stron?

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron jest szczególnie popularne wśród pracowników, którzy mają szansę podjąć bardziej odpowiadającą im pracę. Wówczas nie będzie dla nich celowe oczekiwanie na zakończenie okresu wypowiedzenia, ponieważ korzystna oferta może być już nieaktualna. Jeżeli pracodawca uważa, że pracownik dobrze spełniał swoje obowiązki, warto żeby docenił jego dotychczasowy wkład pracy w rozwój zakładu pracy i pomógł mu poprawić jego sytuację zawodową poprzez zawarcie porozumienia i umożliwienie mu podjęcia nowej pracy.

Pracodawca może skorzystać z rozwiązania umowy za porozumieniem stron wobec pracownika, który dopuścił się nadużyć, które nie kwalifikują się jednak do przesłanek rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia lub kwalifikują się, ale całokształt dotychczasowej pracy przesądza o podjęciu przez pracodawcy decyzji zastosowania środka mniej restrykcyjnego. W takim przypadku porozumienie stron jest korzystne zarówno dla pracodawcy, który nie musi dalej zatrudniać sprawiającego kłopoty pracownika, jak i dla pracownika, który ma większe szanse na przyszłe zatrudnienie, jeżeli nie został zwolniony ze swojej winy bez wypowiedzenia.

Uzasadniająca i zasadna przyczyna rozwiązania umowy o pracę musi być bezwzględnie podawana przy rozwiązywaniu za wypowiedzeniem umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony. Jeżeli jednak ta sama umowa jest rozwiązywana na mocy porozumienia stron, pracodawca nie jest zobowiązany do podawania przyczyny, ponieważ pracownik podpisując porozumienie zgadza się na jego warunki i nie zgłasza zastrzeżeń co do zasadności zakończenia stosunku pracy.

Dla pracodawców godnym uwagi jest fakt braku kodeksowych regulacji pozwalających na odwoływanie się do sądów pracy pracowników niezadowolonych z treści porozumienia stron. O ile oświadczenie woli zostało złożone przez pracownika niewadliwie, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, droga sądowa nie jest dopuszczalna.

W świadectwie pracy uwzględnia się jedynie podstawę prawną rozwiązania umowy o pracę, nie podaje się zaś ustaleń porozumienia czy motywów jakie kierowały stronami przy decyzji o rozwiązaniu stosunku pracy.

Polecane

Najnowsze