Opłata od pozwu w postępowaniu nakazowym w sytuacji gdy pozew nadaje się do rozpatrzenia w postępowaniu uproszczonym (cz. I)

Opłata od pozwu w postępowaniu nakazowym w sytuacji gdy pozew nadaje się do rozpatrzenia w postępowaniu uproszczonym (cz. I)

Przepis art. 485 k.p.c. stanowi, iż sąd wydaje nakaz zapłaty, jeżeli powód dochodzi roszczenia pieniężnego albo świadczenia innych rzeczy zamiennych, a okoliczności uzasadniające dochodzone żądanie są udowodnione dołączonym do pozwu:

  1)   dokumentem urzędowym,

  2)   zaakceptowanym przez dłużnika rachunkiem,

  3)   wezwaniem dłużnika do zapłaty i pisemnym oświadczeniem dłużnika o uznaniu długu,

  4)   zaakceptowanym przez dłużnika żądaniem zapłaty, zwróconym przez bank i nie zapłaconym z powodu braku środków na rachunku bankowym.

Obligatoryjnie sąd wydaje również nakaz zapłaty przeciwko zobowiązanemu z weksla, czeku, warrantu lub rewersu należycie wypełnionych, których prawdziwość i treść nie rodzą wątpliwości. Ponadto sąd wydaje nakaz zapłaty na podstawie dołączonej do pozwu umowy, dowodu spełnienia wzajemnego świadczenia niepieniężnego oraz dowodu doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, jeżeli powód dochodzi należności zapłaty świadczenia pieniężnego lub odsetek w transakcjach handlowych określonych w ustawie z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

Fakultatywnie sąd może wydać nakaz zapłaty, jeżeli bank dochodzi roszczenia na podstawie wyciągu z ksiąg bankowych podpisanego przez osoby upoważnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych banku i opatrzonego pieczęcią banku oraz dowodu doręczenia dłużnikowi pisemnego wezwania do zapłaty.

Natomiast pozew w postępowaniu uproszczonym można złożyć, gdy dochodzimy roszczenia wynikającego z umów, jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza dziesięciu tysięcy złotych, a w sprawach o roszczenia wynikające z rękojmi, gwarancji jakości lub z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową sprzedaży konsumenckiej, jeżeli wartość przedmiotu umowy nie przekracza tej kwoty. Ponadto podlegają rozpoznaniu z tym trybie również sprawy o zapłatę czynszu najmu lokali mieszkalnych i opłat obciążających najemcę oraz opłat z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej bez względu na wartość przedmiotu sporu.

Opłata sądowa a postępowaniu uproszczonym wynosi odpowiednio przy wartości przedmiotu zaskarżenia:

  1)   do 2.000 złotych – 30 złotych;

  2)   ponad 2.000 złotych do 5.000 złotych – 100 złotych;

  3)   ponad 5.000 złotych do 7.500 złotych – 250 złotych;

  4)   ponad 7.500 złotych – 300 złotych.

W postępowaniu nakazowym należy uiścić opłatę sądową stanowiącą równowartość ¼ części opłaty stosunkowej (5% wartości przedmiotu sporu).

Polecane

Najnowsze