Kiedy pracodawca ma obowiązek zrefundować pracownikowi okulary?

Kiedy pracodawca ma obowiązek zrefundować pracownikowi okulary?

Okulary niezależnie od umowy, ale nie w dowolnym momencie

Pracodawca jest obowiązany zapewnić zgodne ze wskazaniem lekarza okulary korygujące wzrok pracownikom, którzy wykażą potrzebę ich stosowania w pracy przy ekranie monitorowym. Zgodnie z rozporządzeniem, ekranem monitorowym jest urządzenie do wyświetlania informacji w trybie alfanumerycznym lub graficznym, niezależnie od metody uzyskiwania obrazu. Wspomniana potrzeba stosowania okularów korygujących wzrok musi być potwierdzona wynikami badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej. Kwestia badań profilaktycznych została szerzej uregulowana w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 roku (Dz. U. 1996 nr 69 poz. 332 ze zm.). Jako badania profilaktyczne rozporządzenie wymienia badania wstępne, okresowe i kontrolne. Pracownicy pracujących na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe są kierowani na badania wstępne i okresowe, przy czym częstotliwość badań okresowych to co cztery lata.

Przepisy wskazują zatem jasno, iż pracownik może ubiegać się o zakup okularów, jeżeli tak wskażą badania profilaktyczne zlecone przez pracodawcę. Nie ma jednak wskazań do refundacji zakupu okularów, których potrzebę użytkowania wykaże badanie przeprowadzane przez pracownika w okolicznościach innych niż badanie profilaktyczne w ramach stosunku pracy. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by pracodawca dopuścił możliwość refundacji okularów korekcyjnych w innych sytuacjach w układzie zbiorowym bądź w regulaminie pracy.

Pewne niejasności powstają wobec wymagań, jakie musi spełnić pracownik ubiegający się o zakup okularów korygujących wzrok. Pracodawcy uważają za niecelowe refundowanie kosztów zakupów okularów osobom zatrudnianym na okres próbny czy krótkie umowy terminowe. Nie ma jednak żadnych przesłanek stanowiących o traktowaniu tego wymogu bezpieczeństwa i higieny pracy jako swoistego przywileju. Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe wskazuje ponadto, iż przez pracownika należy rozumieć również praktykanta i stażystę. Trudno oczekiwać od pracownika z wadą wzroku, aby należycie wykonywał swoją pracę bez zapewnienia mu odpowiednich do tego warunków. Wszelkie odstępstwa od tej zasady należałoby traktować jako przejaw dyskryminacji pracowników z uwagi na przymioty osobiste czy rodzaj lub wymiar umowy o pracę. W rozporządzeniu zawarto jednak zastrzeżenie, że pracownik musi użytkować ekran monitorowy przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy.

Kontrowersje wokół wartości okularów

Przepisy nie konkretyzują kwoty, za jaką pracownik ma nabyć okulary korygujące wzrok. Wskazać tu należy na dużą rozpiętość cen, zwłaszcza że główny wpływ na cenę okularów mają szkła, których cena z kolei zależna jest od wady wzroku. Trudno zatem o narzucenie jednej stawki dla wszystkich pracowników. Maksymalna kwota na zakup ustalona przez pracodawcę powinna być określona z uwzględnieniem realiów ekonomicznych oraz wskazana w regulaminie pracy albo w osobnym dokumencie, tak aby każdy pracownik mógł się z nią zapoznać przed wizytą u okulisty. Regulamin bądź osobny akt powinien również wskazywać w jaki sposób pracownik powinien się rozliczyć z pracodawcą, aby ten pokrył koszty zakupu.

Polecane

Najnowsze