Kwestia rejestracji spółki powstałej na podstawie art. 491 KSH, cz.3

Kwestia rejestracji spółki powstałej na podstawie art. 491 KSH, cz.3

Ogłoszenie o połączeniu

Ostatnim etapem postępowania łączeniowego, a tym samym fazy rejestracyjnej, jest ogłoszenie o połączeniu. W świetle art. 508 KSH spółka przejmująca albo spółka nowo zawiązana składa wniosek o ogłoszenie o połączeniu spółek. Jak twierdzi M. Litwińska-Werner, wniosek o ogłoszenie należy zgłosić razem z wnioskiem o wpis połączenia do rejestru. Ponadto wniosek powinien być złożony przez zarząd spółki powstałej w wyniku łączenia, przy czym nie istnieje obowiązek, aby wniosek ten został podpisany przez wszystkich członków zarządu. Gdyby jednak zdarzyło się tak, że wspomniany obowiązek ogłoszenia o połączeniu nie został wypełniony, to wskazane uchybienie nie może stanowić podstawy do wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały albo powództwa o stwierdzenie jej nieważności. Jednakże członkowie zarządu mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności na podstawie przepisu art. 512 KSH.

Z fazą rejestracyjną postępowania łączeniowego wiąże się również kwestia ustalenia, kiedy następuje dzień połączenia. Kwestia bardzo istotna z punktu widzenia przyczyn, dla których spółki decydują się na podjęcie procesów łączeniowych, albowiem to od dnia połączenia następuje większość skutków związanych z połączeniem.

Ustalenie wspomnianego dnia należy do kompetencji sądu rejestrowego. Jak już wspominano w odniesieniu do wpisu połączenia do rejestru, na podstawie przepisu art. 493 § 2 zd.1 KSH sądem rejestrowym właściwym do ustalenia dnia połączenia jest sąd rejestrowy właściwy według siedziby spółki przejmującej albo spółki nowo zawiązanej. Według stanowiska A. Szumańskiego, za dzień połączenia spółek należy uznać dzień, w którym nastąpiło zamieszczenie w systemie informatycznym danych tworzących wpis o połączeniu. Nie jest to natomiast data wydania postanowienia w tej sprawie przez sąd rejestrowy. Również za dzień wykreślenia z rejestru spółki przejmowanej bądź spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki uważa się dzień połączenia.

Wykreślenie spółki przejmowanej albo spółek uczestniczących w łączeniu odbywa się z urzędu, a zatem nie jest konieczne składanie odrębnego wniosku

o wykreślenie wspomnianych spółek (art. 493 § 5 KSH). Należy przy tym wskazać, iż zgodnie z dyspozycją art. 493 § 3 KSH wykreślenie spółki przejmowanej albo spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki nie może nastąpić przed wpisem do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego (fuzja per incorporationem) oraz zgodnie z dyspozycją art. 493 § 4 KSH przed wpisem do rejestru nowej spółki (fuzja per unionem).

Faza rejestracyjna postępowania łączeniowego wyróżnia kilka wpisów do rejestru. Są to wspomniane wyżej: wpis połączenia spółek, wpis podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej, wpis nowej spółki powstałej w wyniku fuzji per unionem, wykreślenie z rejestru spółki przejmowanej albo spółek uczestniczących w łączeniu przez zawiązanie nowej spółki. Należy bowiem dodać, iż na podstawie przepisu art. 20 ust. 4 KrRejU, wykreślenie jest również wpisem. W związku z powyższym należy uznać, iż trzy pierwsze spośród wymienionych wpisów mają charakter konstytutywny. Inaczej z kolei wygląda charakter wykreślenia, gdzie przyjmuje się, iż ma on charakter deklaratoryjny.

Polecane

Najnowsze